VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1165/VPCP-KTTH
V/v xin xe ô tô 15 chỗ

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Khu Di tích Chủtịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch (công văn số 26/DTPCT ngày 07 tháng 02 năm2014) về việc xin xe ô tô 15 chỗ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính rà soát,cân đối, điều chuyển cho Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch mộtxe ô tô 15 chỗ ngồi thay thế chiếc xe ô tô cũ từ nguồn xe của các Dự án đã kếtthúc. Việc bàn giao, tiếp nhận, quản lý và sử dụng xe ô tô thực hiện theo đúngquy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể Bộ Tài chính biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; Các Vụ: TKBT, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng