TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11654/CT-KT1
V/v: Tiêu thức "dấu" trên hoá đơn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Dịch vụ Ôtô Sài Gòn Toyota Tsusho
MST: 0300710843.
Địa chỉ: Số 26 Kinh Dương Vương, phường 13, quận 6, Tp.HCM.

Trả lời văn bản không số của Công ty TNHH Dịch Vụ Ôtô Sài Gòn Toyota Tsusho về việc "Tiêu thức dấu trên hóa đơn", Cục Thuế TP.HCM có ý kiến như sau:

Tại tiết b Khoản 3 Điều 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, có hướng dẫn như sau:

"Đối với doanh nghiệp sử dụng hóa đơn với số lượng lớn, chấp hành tốt pháp luật thuế, căn cứ đặc điểm hoạt động kinh doanh, phương thức tổ chức bán hàng, cách thức lập hóa đơn của doanh nghiệp và trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp, Cục thuế xem xét và có văn bản hướng dẫn hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức >."

Xét tình hình chấp hành pháp luật thuế, đặc điểm hoạt động kinh doanh, phương thức tổ chức bán hàng, cách thức lập hóa đơn của doanh nghiệp và trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp, Cục thuế chấp thuận trên hóa đơn bán ra do doanh nghiệp sử dụng không nhất thiết phải có tiêu thức "dấu của người bán". Các nội dung bắt buộc khác trên hóa đơn doanh nghiệp vẫn phải đảm bảo thực hiện theo đúng quy định và hướng dẫn tại Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Cục Thuế trả lời để doanh nghiệp biết và thực hiện./.

KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNGTrần Thị Lệ Nga