TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11655/CT-TTHT
V/v: Thuế nhà thầu

TP.HCM, ngày 27 tháng 12 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Hitachi Zosen Việt Nam.
Đ/chỉ: số 193 Đinh Tiên Hoàng, phường Đakao, Quận 1.
Mã số thuế: 0303639282.

Trả lời văn bản số HZV ngày 12/11/2014 của Công ty vềthuế nhà thầu; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 10 Điều 3 Nghị định số 71/2007/NĐ-CPngày 3/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một sốđiều của Luật công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin:

“Dịch vụ phần mềm là hoạtđộng trực tiếp hỗ trợ, phục vụ việc sản xuất, cài đặt, khai thác, sử dụng, nângcấp, bảo hành, bảo trì phần mềm và các hoạt động tương tự khác liên quan đếnphần mềm.”

- Căn cứ Khoản 21 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTCngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) quyđịnh đối tượng không chịu thuế GTGT:

“…

Phần mềm máy tính bao gồmsản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm theo quy định của pháp luật.

- Căn cứ Khoản 2.37 Điều6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 hướng dẫn về thuế thu nhập doanhnghiệp (TNDN) quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịuthuế TNDN bao gồm:

Thuế giá trị gia tăng đầu vào đã được khấu trừ hoặc hoàn thuế; thuế giátrị gia tăng đầu vào của tài sản cố định là ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống vượtmức quy định được khấu trừ theo quy định tại các văn bản pháp luật về thuế giátrị gia tăng; thuế thu nhập doanh nghiệp trừ trường hợp doanh nghiệp nộp thaythuế thu nhập doanh nghiệp của nhà thầu nước ngoài mà theo thỏa thuận tại hợp đồng nhà thầu, nhà thầu phụnước ngoài, doanh thu nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài nhận được không bao gồmthuế thu nhập doanh nghiệp; thuế thu nhập cá nhân trừ trường hợp doanh nghiệpký hợp đồng lao động quy định tiền lương, tiền công trả cho người lao độngkhông bao gồm thuế thu nhập cá nhân.”.

- Căn cứ Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cánhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (gọi tắtlà thuế nhà thầu) quy định thu nhập chịu thuế TNDN:

Thu nhập phát sinh tại Việt Nam của Nhà thầu nướcngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là các khoản thu nhập nhận được dưới bất kỳ hìnhthức nào trên cơ sở hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ (trừ trường hợpquy định tại Điều 2 Chương I), không phụ thuộc vào địa điểm tiến hành hoạt độngkinh doanh của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài. Thu nhập chịu thuếcủa Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài trong một số trường hợp cụ thểnhư sau:

- Thu nhập từ tiền bản quyền là khoản thu nhập dưới bất kỳhình thức nào được trả cho quyền sử dụng, chuyển quyền sở hữu trí tuệ và chuyểngiao công nghệ, bản quyền phần mềm (bao gồm: các khoản tiền trả cho quyền sửdụng, chuyển giao quyền tác giả và quyền chủ sở hữu tác phẩm; chuyển giao quyềnsở hữu công nghiệp; chuyển giao công nghệ, bản quyền phần mềm).

“Quyền tác giả, quyền chủ sở hữu tác phẩm”, “Quyền sởhữu công nghiệp”, "Chuyển giao công nghệ” quy định tại Bộ Luật Dân sự,Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Chuyển giao công nghệ và các văn bản hướng dẫn thihành.

- Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Điều 12 Hiệp định giữaChính phủ Nhật Bản và Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vềtránh đánh thuế 2 lần và ngăn ngừa trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vàothu nhập:

“1/ Tiền bản quyền phát sinh tại một Nước ký kết vàđược trả cho đối tượng cư trú của Nước ký kết kia có thể bị đánh thuế tại Nướckia.

2/ Tuy nhiên, những khoản tiền bản quyền đó cũng cóthể bị đánh thuế tại Nước ký kết nơi tiền bản quyền đó phát sinh, và theo cácluật của Nước ký kết đó, nhưng nếu đối tượng nhận là đối tượng thực hưởng tiềnbản quyền, thì mức thuế được tính sẽ không vượt quá 10 phần trăm tổng số tiềnbản quyền.”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty theotrình bày ký hợp đồng mua sản phẩm phần mềm qua internet của tổ chức nước ngoài(kèm dịch vụ bảo trì phần mềm) thì khi thanh toán tiền cho tổ chức nước ngoàiCông ty có trách nhiệm tính, khấu trừ, kê khai và nộp thuế nhà thầu cụ thể nhưsau:

- Thuế GTGT: bản quyền phần mềm, dịch vụ bảo trì phầnmềm thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, Công ty không phải khấu trừ thuếGTGT.

- Thuế TNDN= Doanh thu tính thuế TNDN x Tỷ lệ (%) thuếTNDN

Tỷ lệ (%) thuế TNDN đối với dịch vụ bảo trì phần mềmlà 5%, tỷ lệ (%) thuế TNDN đối với bản quyền phần mềm là 10%.

Trường hợp theo thỏa thuận tại Hợp đồng nhà thầu, sốtiền thanh toán cho Nhà thầu đã bao gồm thuế nhà thầu thì tiền thuế TNDN nhàthầu, Công ty không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịuthuế TNDN.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT2;
- Phòng PC;
- Lưu: VT, TTHT.
3201-242806/2014 tttg

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga