BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 1166/TCHQ-KTTT
V/v thời hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2009

Kínhgửi: Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 460/HQTP-NVngày 17/2/2009 của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh về việc gia hạn thời gian nộpthuế đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để đóng tàu xuất khẩu. Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 2.2.1.1, Mục III,Phần C Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thihành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu;

Xét đề nghị của Cục Hải quan Tp.Hồ Chí Minh, để tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất của Công ty có thêm thờigian để hoàn chỉnh và giao hàng. Tổng cục Hải quan giao Cục Hải quan Tp. Hồ ChíMinh kiểm tra việc kéo dài thời hạn và tình hình sản xuất thực tế tại Công ty,nếu đúng theo đề nghị của Công ty TNHH Strategic Marine (V) thì đồng ý áp dụngthời gian nộp thuế nhập khẩu đến thời hạn giao tàu đối với vật tư, nguyên liệunhập khẩu phục vụ cho việc đóng mới tàu xuất khẩu theo các hợp đồng như sau:

TT

Số hợp đồng

Ngày ký

Thời gian gia hạn nộp thuế

5

HULL NO.156

21/11/2006

31/01/2010

6

270607H287B2A

27/06/2007

30/09/2010

7

270607H287B2B

27/06/2007

30/09/2010

8

HULL NO.157

22/08/2007

30/06/2010

Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh cótrách nhiệm kiểm tra thời gian xin kéo dài theo đúng quy định và đôn đốc Côngty TNHH Strategic Marine (V) thanh khoản số thuế nhập khẩu trong thời hạn quyđịnh. Trường hợp quá thời gian được gia hạn nếu Công ty TNHH Strategic Marine(V) chưa nộp thuế và quá thời hạn thanh khoản mà Công ty chưa thanh khoản thìngoài việc bị xử phạt chậm nộp, xử phạt vi phạm hành chính doanh nghiệp sẽ bịáp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo đểđơn vị biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn