TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1166/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2006

Kính gửi:

- Cục hải quan Tp. Hải Phòng
- Tổng công ty dệt may Việt Nam

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 328/BTCKT ngày 16/03/2006 của Tổng công ty Dệt may Việt Nam về việc tìm giúp 04tờ khai Hải quan năm 1997 và 1998 của Tổng công ty, Tổng cục Hải quan trả lờinhư sau:

Tổng công ty Dệt may Việt Nam hiện đang bị cưỡngchế số nợ thuế của 04 tờ khai Hải quan 1812/NKD-CMD ngày 02/08/1997,9.999. 881/NKD-CMD ngày 30/6/1997, 9.999. 882/NKD-CMD ngày 09/06/1997,9.999. 968/NKD-CMD ngày 31/12/1998 tại phòng KTTT, nay là phòng Nghiệp vụ - CụcHải quan TP. Hải Phòng, tổng cộng 103.922.652đ.

Tổng công ty đã đối chiếu lại sổ sách của đơn vịcũng như liên hệ với Cục Hải quan TP. Hải Phòng để kiểm tra nguồn gốc số nợ thuếcủa 04 tờ khai nêu trên nhưng chưa tìm thấy hồ sơ.

Trong thời gian chờ xác minh, xử lý vụ việc này,tạm thời chưa áp dụng biện pháp cưỡng chế không cho làm thủ tục Hải quan đối vớiTổng công ty, cho Tổng công ty được hưởng ân hạn nộp thuế bình thường đến30/04/2006 với các điều kiện sau:

- Ngoài 04 tờ khai trên, Tổng công ty phải có đủcác điều kiện quy định tại điểm 2.1 khoản 2 phần A Thông tư số 112/2005/TT-BTCngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục Hải quan, kiểm tra, giámsát Hải quan.

- Tổng công ty không có nợ thuế quá hạn của cáclô hàng khác.

- Các lô hàng mới phát sinh phải đủ điều kiện xuấtnhập khẩu.

- Trường hợp nếu tìm thấy hồ sơ mà số thuế phảinộp được xác định trùng khớp với số thuế của các tờ khai trên thì Tổng công typhải nộp đủ số thuế đó theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan thông báo để Tổng công ty Dệtmay Việt Nam biết để liên hệ với Cục Hải quan TP. Hải Phòng và Cục Hải quan nơimở tờ khai để được giải quyết cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, TP;
- Lưu: VT, KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An