BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1166/TCT-HTQT
V/v cung cấp thông tin theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2011

Kính gửi: Chi cục Thuế quận Ba Đình

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 0202/CCTBĐ-KT3 ngày 28/02/2011 của Chi cục Thuế quận Ba Đình về việc cung cấp thông tin theo đánh thuế hai lần (Hiệp định thuế) giữa Việt Nam - Nhật Bản. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo thông tin do Chi cục Thuế quận Ba Đình cung cấp tại công văn số 0202/CCTBĐ-KT3 ngày 28/02/2011, Công ty TNHH Công nghệ Địa Kỹ thuật Môi trường (ĐKT) đã ký với Công ty TNHH NIKKEN SEKKEI CIVIL ENGINEERING (NIKKEN) hai thỏa thuận: Biên bản ghi nhớ hợp tác và Hợp đồng ủy thác kinh doanh. Công ty TIKKEN đã thực hiện thanh toán cho ĐKT qua tài khoản ngân hàng của cá nhân ông Nguyễn Công Giang. Đối với các khoản thu nhập từ hai thỏa thuận này, ĐKT chưa thực hiện nghĩa vụ thuế.

Khoản 1 Điều 7 của Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Nhật Bản quy định như sau:

"1. Lợi tức của một xí nghiệp của một Nước ký kết sẽ chỉ bị đánh thuế tại Nước đó, trừ trường hợp xí nghiệp có tiến hành hoạt động kinh doanh tại Nước ký kết kia thông qua một cơ sở thường trú tại Nước kia. Nếu xí nghiệp có hoạt động kinh doanh theo cách trên, thì các khoản lợi tức của xí nghiệp có thể bị đánh thuế tại Nước ký kết kia, nhưng chỉ trên phần lợi tức phân bổ cho cơ sở thường trú đó."

Theo quy định nêu trên, hai thỏa thuận với NIKKEN được thực hiện tại Việt Nam nên thu nhập ĐKT (là một công ty của Việt Nam) thu được từ việc thực hiện hai thỏa thuận với NIKKEN sẽ chỉ bị đánh thuế tại Việt Nam. Do vậy, Tổng cục Thuế đề nghị Chi cục Thuế quận Ba Đình yêu cầu ĐKT thực hiện nghĩa vụ thuế tại Việt Nam đối với thu nhập thu được từ việc thực hiện hai thỏa thuận này. Trường hợp ĐKT đã nộp thuế đối với thu nhập thu được từ việc thực hiện hai thỏa thuận với NIKKEN tại Nhật Bản thì đề nghị ĐKT yêu cầu Cơ quan thuế Nhật Bản hoàn lại số thuế này.

Tổng cục Thuế thông báo để Chi cục Thuế biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Trần Văn Phu