BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1166/TM-XNK
V/v triển khai áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với hàng nhập khẩu tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Tài chính
- Bộ Công nghiệp
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Để triển khai thực hiện Quyết định 91/2003/QĐ-TTg ngày 09 tháng 05 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng thí điểm hạn ngạch thuế quan đối với 03 mặt hàng: bông, thuốc lá nguyên liệu và muối từ ngày 01 tháng 07 năm 2003. Bộ Thương mại đã dự thảo Thông tư hướng dẫn và trân trọng đề nghị Quý Bộ;

1. Góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Thương mại Hướng dẫn trực tiếp hiện Quyết định 91/2003/QĐ-TTg ngày 09 tháng 05 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với hàng nhập khẩu tại Việt Nam (dự thảo Thông tư gửi kèm theo).

2. Đề nghị Bộ Tài chính sớm công bố mức thuế trong và ngoài hạn ngạch thuế quan cho các mặt hàng nêu trên để bắt đầu thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2003.

Vì thời gian gấp rút, Bộ Thương mại kính mong nhận được ý kiến đóng góp sớm của Quý Bộ, ý kiến xin gửi về Bộ Thương mại - Vụ xuất nhập khẩu trước ngày 10 tháng 6 năm 2003 để Bộ Thương mại tổng hợp và kịp ban hành thông tư hướng dẫn cho các thương nhân chuẩn bị hồ sơ, báo cáo, nộp đơn xin và tổ chức nhập khẩu, nhất là đối với những lô hàng về vào dịp đầu tháng 7, tránh gây ách tắc kinh doanh.

Trân trọng kính báo.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu

BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số / 2003/TM-BTM

Hà Nội, ngày...... tháng 5 năm 2003

Dự thảo

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 91/2003/QĐ-TTG NGÀY 09 THÁNG 5 NĂM 2003 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ ÁP DỤNG HẠN NGẠCH THUẾ QUAN ĐỐI VỚI HÀNG NHẬP KHẨU TẠI VIỆT NAM.

Căn cứ Nghị định số 57/1998/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hoá với nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001 - 2005;

Căn cứ Quyết định số 91/2003/QĐ-TTg ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với hàng nhập khẩu tại Việt Nam;

Sau khi trao đổi ý kiến với Bộ Tài chính, Bộ Công nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Quyết định số 91/2003/QĐ-TTg ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Hạn ngạch thuế quan hàng nhập khẩu là số lượng hàng hải nhập khẩu do Bộ Thương mại cấp giấy phép cho các thương nhân đề nhập khẩu và được hưởng mức thuế nhập khẩu trong hạn ngạch thuế quan theo quy định của Bộ Tài chính.

2. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2003 áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với 03 mặt hàng là thuốc lá nguyên liệu, muối và bông với số lượng hạn ngạch cụ thể như sau:

TT

Hàng hoá

Mã số hàng hoá trong Biểu thuế nhập khẩu

Hạn ngạch thuế quan 6 tháng cuối năm 2003 (*) (tấn)

1

Thuốc lá nguyên liệu

2401

28.000

2

Muối

2501

70.000

3

Bông

5201, 5202, 5203

(cấp theo nhu cầu)

(*) Hàng năm trước ngày 01 tháng 10 Bộ Thương mại sẽ hướng dẫn thực hiện áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với các mặt hàng nhập khẩu và lượng hạn ngạch thuế quan của từng mặt hàng cho năm sau.

3. Thương nhân được nhập khẩu theo quy định hiện hành thuốc lá nguyên liệu, muối và bông ngoài số lượng quy định trong hạn ngạch nhập khẩu, không phải xin giấy phép tại Bộ Thương mại nhưng phải chịu mức thuế ngoài hạn ngạch thuế quan theo quy định của Bộ Tài chính.

II. ĐỐI TƯỢNG PHÂN GIAO HẠN NGẠCH THUẾ QUAN

Bộ Thương mại cấp giấy phép nhập khẩu cho các thương nhân đủ điều kiện nhập khẩu hàng hoá thuộc danh mục hạn ngạch thuế quan cụ thể như sau:

1. Thuốc lá nguyên liệu:

Thương nhân có giấy phép sản xuất thuốc lá điều do Bộ Công nghiệp cấp và có nhu cầu sử dụng cho sản xuất thuốc lá điều một tỷ lệ nhất định thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu phù hợp với quy định của Bộ Công nghiệp.

2. Muối:

Thương nhân sử dụng muối trong quy trình sản xuất phù hợp với quy định của Bộ quản lý chuyên ngành.

3. Bông:

Thương nhân có giấy chứng nhận kinh doanh có ngành nghề phù hợp được nhập khẩu theo nhu cầu.

III. PHÂN GIAO HẠN NGẠCH THUẾ QUAN

1. Căn cứ để giao hạn ngạch thuế quan

Trên cơ sở hạn ngạch thuế quan của từng thời kỳ (đối với năm 2003 là hạn ngạch thuế quan 6 tháng cuối năm), Bộ Thương mại cấp giấy phép cho thương nhân thuộc các đối tượng nêu tại mục II thông tư này nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu và muối phục vụ sản xuất của thương nhân theo xác nhận của Bộ Công nghiệp và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Thời gian phân giao hạn ngạch thuế quan:

Hạn ngạch thuế quan được Bộ Thương mại cấp một lần vào tháng 11 năm trước năm hạn ngạch thuế quan (đối với năm 2003 là vào tháng 7 năm 2003).

Thương nhân có nhu cầu nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu và muối gửi văn bản đăng ký nhập khẩu theo mẫu kèm theo về Bộ Thương mại (đã có xác nhận của Bộ quản lý chuyên ngành về nhu cầu nhập khẩu phục vụ sản xuất của thương nhân) trước ngày 30 tháng 10 hàng năm để tổng hợp, phân bổ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thương nhân xuất trình giấy phép nhập khẩu hàng hoá của Bộ Thương mại cấp với Hải quan cửa khẩu đề từ đi số lượng thực nhập của mỗi lô hàng khi làm thủ tục nhập khẩu và số lượng hàng hoá nhập khẩu trong giấy phép được hưởng mức thuế trong hạn ngạch thuế quan.

2. Ba tháng một lần thương nhân báo cáo tình hình nhập khẩu về Bộ Thương mại (theo mẫu kèm theo Thông tư này).

Trước ngày 30 tháng 9 hàng năm thương nhân có báo cáo gửi về Bộ Thương mại đánh giá khả năng nhập khẩu cả năm, đề nghị điều chỉnh tăng, giảm hạn ngạch được cấp hoặc báo cáo số lượng hàng hoá không có khả năng nhập khẩu để Bộ Thương mại phân giao cho thương nhân khác.

3. Thương nhân được Bộ Thương mại cấp giấy phép nhập khẩu có thể uỷ thác cho thương nhân khác nhập khẩu theo quy định hiện hành.

4. Việc thu phí hạn ngạch (nếu có) sẽ được quy định riêng.

5. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.