VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1166/VPCP-KTTH
V/v tổ chức hội nghị Hoạt động xuất, nhập khẩu biên mậu

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ thương mại
- Bộ tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Thương mại tại công văn số 943/TM-CATBD ngày 11 tháng 3 năm 2003 về việc tổ chức Hội nghị biên mậu, Phó Thủ tướng Vũ Khoan thay mặt Thủ tướng Chính phủ đồng ý việc Bộ Thương mại tổ chức Hội nghị trong tháng 3 năm 2003 để bàn công tác quản lý hoạt động xuất, nhập khẩu và trao đổi hàng hoá biên mậu, với nội dung và thành phần dự Hội nghị như đã bộ báo cáo .

Thời gian tổ Chức hội nghị do Bộ Trưởng Bộ Thương mại quyết định cụ thể.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy