TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11660 /CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

Công ty CP TIE
Địa chỉ: 52 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, TP.HCM
Mã số thuế: 0301173454

Trả lời văn bản số 441/2014/CV-TIE ngày 11/12/2014của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 16 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTCngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) quyđịnh giá tính thuế:

Đối với dịch vụ du lịch theo hình thức lữ hành, hợp đồng ký với kháchhàng theo giá trọn gói (ăn, ở, đi lại) thì giá trọn gói được xác định là giá đãcó thuế GTGT.

Giá tính thuế được xác định theo công thức sau:

Giá tính thuế =

Trường hợp giá trọn gói bao gồm cả các khoản chi vé máy bayvận chuyển khách du lịch từ nước ngoài vào Việt Nam, từ Việt Nam đi nước ngoài,các chi phí ăn, nghỉ, thăm quan và một số khoản chi ở nước ngoài khác (nếu cóchứng từ hợp pháp) thì các khoản thu của khách hàng để chi cho các khoản trênđược tính giảm trừ trong giá (doanh thu) tính thuế GTGT. Thuế GTGT đầu vào phụcvụ hoạt động du lịch trọn gói được kê khai, khấu trừ toàn bộ theo quy định.

Ví dụ 42: Công ty Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh thực hiệnhợp đồng du lịch với Thái Lan theo hình thức trọn gói 50 khách du lịch trong 05ngày tại Việt Nam với tổng số tiền thanh toán là 32.000 USD. Phía Việt Nam phảilo chi phí toàn bộ vé máy bay, ăn, ở, thăm quan theo chương trình thỏa thuận; trongđó riêng tiền vé máy bay đi từ Thái Lan sang Việt Nam và ngược lại hết 10.000USD. Tỷ giá 1USD= 20.000 đồng Việt Nam.

Giá tính thuế GTGT theo hợp đồng này được xác định như sau:

+ Doanh thu chịu thuế GTGT là:

(32.000 USD - 10.000 USD) x 20.000 đồng= 440.000.000 đồng

+ Giá tính thuế GTGT là:

= 400.000.000 đồng

Công ty Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh được kê khaikhấu trừ toàn bộ thuế GTGT đầu vào phục vụ hoạt động du lịch chịu thuế GTGT.

Ví dụ 43: Công ty du lịch Hà Nội thực hiện hợp đồngđưa khách du lịch từ Việt Nam đi Trung Quốc thu theo giá trọn gói là 400USD/người đi trong năm ngày, Công ty du lịch Hà Nội phải chi trả cho Công ty dulịch Trung Quốc 300 USD/người thì giá (doanh thu) tính thuế của Công ty du lịchHà Nội là 100 USD/người (400 USD - 300 USD).”

Căn cứ Khoản 2a Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTCngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứngdịch vụ quy định cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn:

Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn

a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thànhviệc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khicung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền. …”

Trường hợp của Công ty theo trình bày, có mua các góidịch vụ du lịch lữ hành trọn gói đi nước ngoài từ các nhà cung cấp trong nướcvà cung cấp lại các gói dịch vụ này cho khách hàng của Công ty thì các khoảnthu của khách hàng để chi cho các khoản vé máy bay vận chuyển khách từ nướcngoài vào Việt Nam, từ Việt Nam đi nước ngoài, các chi phí ăn, nghỉ, thăm quanvà một số khoản chi ở nước ngoài khác căn cứ vào hóa đơn của nhà cung cấp trongnước lập cho Công ty, Công ty được tính giảm trừ trong giá (doanh thu) tínhthuế GTGT của dịch vụ du lịch lữ hành trọn gói khi Công ty xuất giao hóa đơncho khách hàng.

Trường hợp Công ty có cung cấp các dịch vụ tổ chứctour, đặt vé máy bay, đặt phòng khách sạn, … và khách hàng đã thanh toán tiềncho Công ty trước khi dịch vụ được thực hiện thì khi thu tiền (ngày 11/12/2014)Công ty phải lập hóa đơn xuất giao cho khách hàng.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại cácvăn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT1;
- P.PC;
- Lưu VT; TTHT.
4190_313021 dttchung

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga