TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------
V/v: Thủ tục nhập khẩu hàng hóa
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2013

Kính gửi: Công ty CP Thiết bị Tân Phát.
Trả lời công văn số 1111/13-XNK ngày 11/11/2013 của Công ty CP Thiết bị Tân Phát về việc hướng dẫn thủ tục nhập khẩu môi trường nuôi cấy đã điều chế để phát triển các vi sinh vật (phân bò dạng sệt để phân hủy chất thải sinh hoạt trong các nhà vệ sinh đường sắt, đường hàng không…, không phải phân bón cây xanh), Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:
1. Về thủ tục nhập khẩu:
Đề nghị Công ty thực hiện theo quy định tại Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.
2. Về mã số hàng hóa và chính sách quản lý hàng hóa nhập khẩu:
- Về mã số hàng hóa: Thực hiện theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 và Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế được ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính.
- Về chính sách quản lý hàng hóa nhập khẩu: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài; Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06/4/2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP dẫn trên và các văn bản quy định về quản lý chuyên ngành của các Bộ, ngành liên quan.
Tại văn bản số 1111/13-XNK dẫn trên, Công ty chỉ nêu tên mặt hàng dự kiến nhập khẩu, chưa mô tả đầy đủ thành phần, cấu tạo, đặc điểm của sản phẩm nên Tổng cục Hải quan chưa có đủ cơ sở để xác định mã số hàng hóa và chính sách quản lý đối với mặt hàng nhập khẩu. Đề nghị Công ty có văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Trồng trọt) để làm rõ về chính sách quản lý chuyên ngành đối với mặt hàng nhập khẩu của Công ty.
Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết./.

>> Xem thêm:  Thủ tục hòa giải đối với tranh chấp đất đai và cách thức giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất ?

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

>> Xem thêm:  Khởi kiện tranh chấp đất đai ra tòa án nhưng không được giải quyết thì xử lý thế nào?