BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------------------

Số: 1167/TCHQ-GSQL

V/v: nhập khẩu gỗ từ Campuchia tại cảng Năm Căn (Cà Mau)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2011

Kính gửi:

Công ty TNHH TM và SX An Phú.
(Địa chỉ: 182 Nguyễn Gia Thiều, TP Bắc Ninh)

Trả lời công văn số 10/CV-AP ngày 07/03/2011 của Công ty TNHH TM và SX An Phú về đề nghị hướng dẫn thủ tục nhập khẩu gỗ từ Camphuchia qua cảng Năm Căn (Cà Mau), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 60 Luật Hàng hải Việt Nam; căn cứ quy định tại Quyết định số 16/2008/QĐ-TTg ngày 28/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ thì cảng biển Năm Căn (Cà Mau) là cảng biển loại 2 và hiện tại cảng Năm Căn có Chi cục Hải quan cảng Năm Căn thuộc Cục Hải quan Cà Mau làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực Hải quan. Do vậy, tại đây đủ điều kiện làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa nói chung và mặt hàng gỗ nói riêng. Tuy nhiên, đối với gỗ từ Campuchia muốn làm thủ tục nhập khẩu tại cảng Năm Căn thì Công ty phải được Bộ Công Thương cấp phép theo quy định tại Điểm 3, Mục IV Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06/4/2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh