BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1167/TCHQ-GSQL
V/v: Tái giám định mặt hàng dầu cọ

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 754/HQTP-NV ngày 16/3/2006 của Cục Hảiquan TP. Hồ Chí Minh về việc chọn Viện nghiên cứu dầu thực vật - Tinh dầu -Hương liệu - Mỹ phẩm để tái giám định các lô hàng dầu cọ còn tranh chấp, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo điểm 3a điều 11 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày15/12/2005 của Chính phủ nếu Công ty Vocarimex không nhất trí với kết luận kiểmtra của cơ quan hải quan về tên, mã số, trọng lượng, chủng loại, chất lượng củahàng hóa thì cùng cơ quan hải quan lựa chọn cơ quan, tổ chức giám định chuyênngành để giám định. Kết luận của cơ quan, tổ chức giám định chuyên ngành có giátrị để các bên thực hiện. Cơ quan, tổ chức giám định chuyên ngành chịu tráchnhiệm về kết luận giám định của mình;

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra lại, nếu Việnnghiên cứu dầu thực vật - Tinh dầu - Hương liệu - Mỹ phẩm thuộc Bộ Công nghiệpcó chức năng, thẩm quyền về giám định chuyên ngành đối với mặt hàng dầu cọ thìđồng ý với đề xuất của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết,thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ KTTT;
- Lưu VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc