CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1168/CP-ĐMDN
V/v thành lập mới DNNN

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Bộ Công nghiệp

Xét đề nghị của Bộ chuyển nhượng tại tờ trình số 2991/TCCB ngày 11 tháng 7 năm 2003; ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4685 BKH/PTDN ngày 04 tháng 8 năm 2003), Bộ Tài chính (công văn số 8431 TC/TCDN ngày 15 tháng 8 năm 2003), Bộ Nội vụ (công văn số 1898/Bộ Nội vụ-TCBC ngày 13 tháng 8 năm 2003), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 2459/LĐTBXH-LĐVL ngày 28 tháng 7 năm 2003), Ban Kinh tế Trung ương (công văn số 383 - CV/KTTW ngày 29 tháng 7 năm 2003) về việc thành lập Công ty Thương mại dịch vụ Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn là doanh nghiệp nhà nước, thành viên hạch toán độc lập của Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý thành lập Công ty Thương mại dịch vụ Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn là doanh nghiệp nhà nước, thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn.

2. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp quyết định thành lập doanh nghiệp nhà nước trên theo đúng quy định hiện hành; quy định rõ Công ty Thương mại dịch vụ Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn thực hiện kinh doanh bình đẳng với các đơn vị thành viên trong Tổng Công ty trên cơ sở hợp đồng kinh tế, theo nguyên tắc thị trường, không được dùng biện pháp hành chính để tập trung việc tiêu thụ các sản phẩm, đặc biệt là bia vào Công ty này và cũng không tạo độc quyền cho bất cứ doanh nghiệp nào trong kinh doanh bia.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng