TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1168/GSQL-GQ1
V/v kiểm tra phế liệu NK

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Long An

Trả lời công văn số 1906/HQLA-NVngày 31/10/2013 của Cục Hải quan tỉnh Long An về việc kiểm tra đối với mặt hàngphế liệu nhập khẩu, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Long Ancăn cứ Điều 16 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính;Điều 10 Thông tư số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT ngày 21/12/2012 của liên Bộ CôngThương - Bộ Tài nguyên và Môi trường và công văn số 1266/TCHQ-GSQL ngày13/3/2013 của Tổng cục Hải quan để thực hiện kiểm tra đối với mặt hàng phế liệunhập khẩu. Trường hợp có vướng mắc phát sinh cụ thể thì báo cáo, gửi kèm toànbộ hồ sơ vụ việc để Tổng cục Hải quan có hướng dẫn.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan -Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Long An biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ1 (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải