BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1168/TCHQ-TXNK
V/v xử lý vướng mắc

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: CụcHải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trả lời công văn 0439/HQBRVT-TXNK ngày 20/02/2013,công văn số 0515/HQBRVT-TXNK ngày 28/02/2013 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu về xử lý thuế giá trị gia tăng nguyên liệu nhập sản xuất xuất khẩu vàkhoanh nợ đối với các quyết định ấn định thuế của Công ty TNHH gạch men HoàngGia; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về xử lý thuế giá trị gia tăng nguyên liệu nhập sảnxuất xuất khẩu của Công ty TNHH gạch men Hoàng Gia, ngày 23/01/2013 Bộ Tàichính đã có công văn số 1239/BTC-TCHQ hướng dẫn thực hiện. Theo đó, Bộ Tàichính đã đề nghị đơn vị phối hợp với Công ty TNHH gạch men Hoàng Gia để kiểmtra sổ sách, chứng từ kế toán, số nguyên liệu nhập khẩu sản xuất hàng xuất khẩu,sản phẩm tồn kho của Công ty để xác định chính xác số nguyên liệu, sản phẩm tồnkho trên cơ sở đó để xử lý thuế giá trị gia tăng của Công ty TNHH gạch menHoàng Gia theo đúng quy định.

Do đó, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàuthực hiện theo đúng chỉ đạo tại công văn số 1239/BTC-TCHQ ngày 23/01/2013 của BộTài chính. Trong thời gian chưa kiểm tra, nếu đơn vị không có đủ cơ sở để xác địnhhết 275 ngày Công ty chưa xuất khẩu sản phẩm và chuyển tiêu thụ nội địa, thìtrong thời gian chờ kiểm tra, tạm thời chưa yêu cầu Công ty nộp thuế giá trịgia tăng đối với số nguyên liệu này. Trường hợp đơn vị có cơ sở nghi ngờ Côngty chuyển tiêu thụ nội địa, không hợp tác trong việc kiểm tra, thì yêu cầu Côngty phải kê khai, nộp thuế, nộp phạt theo quy định tại Điều 10,Điều 18 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính. Saukhi đã kiểm tra, thực hiện xử lý đúng theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại côngvăn số 1239/BTC-TCHQ ngày 23/01/2013.

Thông qua vụ việc này, Tổng cục Hải quan yêu cầu CụcHải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu rút kinh nghiệm trong việc thực hiện đúng quytrình quản lý đối với nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu của tất cả các doanhnghiệp (ngay sau khi thanh khoản phải kiểm tra lượng nguyên vật liệu tồn kho củatất cả các doanh nghiệp để thu ngay thuế nhập khẩu đối với lượng nguyên vật liệudoanh nghiệp nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu nhưng đã chuyển tiêu thụ nộiđịa) vừa không gây ảnh hưởng đến doanh nghiệp, vừa đảm bảo công tác quản lý thuếđược hiệu quả.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh BàRịa - Vũng Tàu được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
Lỗ Thị Nhụ