BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1168/TCT-CS
V/v ưu đãi thuế TNDN đối với tổ chức khoa học và công nghệ

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo thiết kế vi mạch
(Địa chỉ: Tầng 7, nhà Điều hành ĐHQG TpHCM, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh)

Trảlời công văn số 156/ICDREC ngày 24/10/2012 của Trung tâm nghiên cứu và đào tạothiết kế vi mạch (Trung tâm) về việc ưu đãi thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

-Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều củaLuật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định thuế suất ưu đãi và thời gian miễn, giảmthuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tưthuộc lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

- TạiKhoản 5 Điều 1 và khoản 3 Điều 2 Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20/9/2010 củaChính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày5/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chứckhoa học và công nghệ công lập và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 củaChính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ quy định:

“5. Đượchưởng thuế suất ưu đãi, miễn thuế, giảm thuế như đối với doanh nghiệp khoa họcvà công nghệ.”

“2. Đượcmiễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp như doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầutư thuộc lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ kểtừ khi có thu nhập chịu thuế với điều kiện: doanh thu của các sản phẩm, hàng hóahình thành từ kết quả khoa học và công nghệ trong năm thứ nhất từ 30% tổngdoanh thu trở lên, năm thứ hai từ 50% tổng doanh thu trở lên và năm thứ ba trở đitừ 70% tổng doanh thu trở lên của doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Doanhnghiệp khoa học và công nghệ không được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đốivới năm tài chính không đáp ứng được điều kiện về tỷ lệ doanh thu nêu trên.”

- TạiKhoản 2 Điều 1 Thông tư liên tịch số 17/2012/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 10/9/2012của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 18/6/2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ quy định:

“5. Điềukiện để được chứng nhận là doanh nghiệp KH&CN

Doanhnghiệp được chứng nhận là doanh nghiệp KH&CN khi đáp ứng các điều kiện sau:

5.1.Đối tượng thành lập doanh nghiệp KH&CN hoàn thành việc ươm tạo và làm chủ côngnghệ từ kết quả KH&CN được sở hữu, sử dụng hợp pháp hoặc sở hữu hợp pháp côngnghệ để trực tiếp sản xuất thuộc các lĩnh vực: công nghệ thông tin - truyền thông,đặc biệt công nghệ phần mềm tin học; công nghệ sinh học, đặc biệt công nghệsinh học phục vụ nông nghiệp, thủy sản và y tế; công nghệ tự động hóa; công nghệvật liệu mới, đặc biệt công nghệ nano; công nghệ bảo vệ môi trường; công nghệ nănglượng mới; công nghệ vũ trụ và một số công nghệ khác do Bộ Khoa học và Công nghệquy định.

5.2.Chuyển giao công nghệ hoặc trực tiếp sản xuất trên cơ sở công nghệ đã ươm tạo vàlàm chủ hay sở hữu hợp pháp quy định tại điểm 5.1, khoản 5, mục I trên đây”.

- TạiKhoản 9 Điều 1 Thông tư liên tịch số 17/2012/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 10/9/2012nêu trên quy định:

“9.Sửa đổi, bổ sung điểm 1.2, khoản 1, mục III như sau:

1.2.Mức ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Doanhnghiệp KH&CN được hưởng chế độ ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như doanhnghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứukhoa học và phát triển công nghệ, cụ thể như sau:

a)Doanh nghiệp KH&CN được áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là10% trong thời gian 15 năm từ năm đầu tiên doanh nghiệp có doanh thu từ hoạt độngKH&CN;

b)Doanh nghiệp KH&CN được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian 4 nămvà giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo kể từ năm đầu tiên doanhnghiệp KH&CN có thu nhập chịu thuế.

Trongthời gian được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, năm nào doanh nghiệpKH&CN có đủ điều kiện về tỷ lệ doanh thu nêu trên thì được miễn hoặc giảmthuế thu nhập doanh nghiệp, năm nào không đạt điều kiện về tỷ lệ doanh thu thìkhông được miễn, giảm thuế và phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức thuếsuất hiện hành”.

Căncứ các quy định nêu trên và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, Tổng cụcThuế đề nghị Trung tâm liên hệ với Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh để được hướngdẫn thực hiện cho phù hợp với quy định của pháp luật thuế.

Tổngcục Thuế trả lời để Trung tâm được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - TCT;
- Cục Thuế TP.HCM;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn