ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1168/UBND-ĐTMT
Về thực hiện Quyết định số 93/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND/TP về thẩm quyền, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án QHCT XD đô thị và QHXD điểm dân cư nông thôn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2009

Kính gửi:

Sở Quy hoạch - Kiến trúc;
Sở Tư pháp;
Sở Nội vụ;
Sở Xây dựng;
Sở Tài nguyên và Môi trường;
Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

Xét Công văn số 324/SQHKT-QHKV2 ngày 13 tháng 02 năm 2009 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc kiến nghị về phân loạihồ sơ theo thời điểm thực hiện Quyết định số 93/2008/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về thẩm quyền, phê duyệt nhiệm vụ, đồ ánquy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và QHXD điểm dân cư nông thôn trên địa bànthành phố Hồ Chí Minh và ý kiến góp ý của các Sở - ngành liên quan tại cuộchọp ngày 18 tháng 3 năm 2009; Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo nhưsau:

1. Chấp thuận ý kiến đề xuất củaSở Quy hoạch - Kiến trúc tại Công văn nêu trên về phân loại hồ sơ theo thờiđiểm thực hiện Quyết định số 93/2008/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2008 của Ủyban nhân dân thành phố về thẩm quyền, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chitiết xây dựng đô thị và QHXD điểm dân cư nông thôn trên địa bàn thành phố HồChí Minh.

2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dâncác quận, huyện xem xét ra Quyết định phê duyệt các hồ sơ, đồ án quy hoạch chitiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 đã nộp tại Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm định trướcngày 06 tháng 01 năm 2009 (ngày Quyết định số 93/2008/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố có hiệu lực). Đối với tất cả hồ sơ quyhoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 do Ủy ban nhân dân quận - huyện chuyển SởQuy hoạch - Kiến trúc sau ngày 06 tháng 01 năm 2009 sẽ thực hiện theo quy địnhtại Quyết định số 93/2008/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dânthành phố./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng;
- TT Thành ủy; TT HĐND/TP;
- TTUB: CT, PCT;
- VPHĐ-UB: CVP, PVP;
- Sở GTVT; Sở KH&ĐT; Sở TC;
- Các Phòng Chuyên viên;
- Lưu:VT, (ĐTMT-Tu) TV

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài