VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1168/VPCP-KGVX
V/v chỉ định thầu đối với Dự án Bảo tàng tỉnh Phú Yên

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2010

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9855/BKH-QLĐT ngày 24 tháng 12 năm 2009), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (côngvăn số 4392/BVHTTDL-KHTC ngày 16 tháng 12 năm 2009) và của Ủy ban nhân dân tỉnhPhú Yên (công văn số 2943/UBND-ĐTXD ngày 14 tháng 12 năm 2009) về việc xin phépchỉ định thầu đối với Dự án Bảo tàng tỉnh Phú Yên, Phó Thủ tướng Hoàng TrungHải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc áp dụng hình thức chỉ định thầuđối với một số gói thầu cấp bách thuộc Dự án Bảo tàng tỉnh Phú Yên.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên lựa chọn những góithầu cấp bách cần thực hiện trước tương ứng nguồn vốn sẵn có và đáp ứng cácđiều kiện về chỉ định thầu theo quy định; chỉ đạo việc thực hiện chỉ định thầutheo đúng quy định pháp luật hiện hành, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quảvà chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc chỉ định thầu này.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnhPhú Yên và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTN, ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ