VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11689/VPCP-V .I
V/v làm rõ nội dung báo chí phản ánh hàng xách tay chưa qua kiểm định được bày bán công khai

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2017

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Y tế.

Thời gian qua, một số cơ quan báo chí có bài phản ánh hàng hóa xách tay là các loại thực phẩm, mỹ phẩm, chất kích thích chưa qua kiểm định nhưng được bày bán công khai trên thị trường với số lượng rất lớn. Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan kiểm tra, làm rõ nội dung báo chí phản ánh việc hàng hóa xách tay là các loại thực phẩm, mỹ phẩm, chất kích thích chưa qua kiểm định nhưng được bày bán công khai trên thị trường với số lượng rất lớn, làm ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng và gây thất thu ngân sách; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 01 tháng 12 năm 2017.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, PTTg CP Trương Hòa Bình (để b/c);
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Công an;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Văn phòng TT BCĐ 389 QG;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I(3).ĐVD.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng