BỘ XÂY DỰNG

---------------

Số: 1169/BXD-KTXD

V/v: Chi phí thiết kế gói thầu 5A và 5B Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2010

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 4277/VPCP-KTN ngày 21/6/2010 của Văn phòng Chính phủ về chi phí thiết kế gói thầu 5A và 5B Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất theo đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại văn bản số 5308/DKVN-HĐQT . Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Đối với gói thầu 5A: Trường hợp trong Hợp đồng 08.3/HĐKT/LLC-TEDISOUTH chưa bao gồm chi phí khảo sát, Bộ Xây dựng thống nhất bổ sung chi phí khảo sát xác định trên cơ sở khối lượng công tác khảo sát được nghiệm thu và đơn giá khảo sát do Nhà nước ban hành tại thời điểm ký hợp đồng.

2. Đối với gói thầu 5B: Việc xác định chi phí thiết kế Bộ Xây dựng đã có văn bản số 459/BXD-KTXD ngày23/3/2010. Tuy nhiên, do đặc thù của công trình, vì vậy Bộ Xây dựng thống nhất như đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại văn bản số 5308/DKVN-HĐQT .

Đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp ý kiến của Bộ Xây dựng, báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước các Dự án trọng điểm về Dầu khí xem xét quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đã ký

Trần Văn Sơn