TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------
V/v: Giám sát hàng hóa XNK và đưa vào đưa ra khu vực cảng biển
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2013

Kính gửi:
- Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Cục Hải quan tỉnh Bình Định;
- Cục Hải quan tỉnh Cà Mau;
- Cục Hải quan tỉnh Cần Thơ;
- Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng;
- Cục Hải quan thành phố Hải Phòng;
- Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh;
- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh;
- Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang;
- Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa;
- Cục Hải quan tỉnh Nghệ An;
- Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình;
- Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh;
- Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam;
- Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi;
- Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị;
- Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa;
- Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ngày 18/11/2013, Tổng cục Hải quan ban hành công văn số 199/TCHQ-GSQL về việc giám sát hàng hóa XNK và đưa vào đưa ra khu vực cảng biển. Do sai sót trong quá trình in ấn tại dòng thứ 3 của công văn dẫn trên, Cục Giám sát quản lý xin đính chính lại như sau:
Nội dung: "…các mẫu biểu quy định tại Quyết định 2406/QĐ-TCHQ ngày 04/11/2011 của Tổng cục Hải quan ban hành quy trình nghiệp vụ quản lý, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cảng; hàng hóa quá cảnh; hàng hóa đưa vào, đưa ra cảng trung chuyển…" được thay thế bằng "…các mẫu biểu quy định tại Quyết định 2408/QĐ-TCHQ ngày 04/11/2011 của Tổng cục Hải quan ban hành Quy định về việc giám sát hải quan tại khu vực cửa khẩu cảng biển…".
Cục Giám sát quản lý xin thông báo nội dung trên để các Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ3 (2b).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha