BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1169/TCT-ĐTNN
V/v: thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2007

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Cà Mau

Trả lời công văn số 200/CT-TH &DTngày 28/2/2007 của Cục thuế tỉnh Cà Mau về việc thuế đối với Nhà thầu nướcngoài thuộc dự án Khí-Điện-Đạm Cà Mau, tiếp theo công văn số 4586TCT-ĐTNN ngày5/12/2006, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 05/2005/TT-BTCngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổchức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và các cá nhân nước ngoàikinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam thì: Hợp đồng số 0123/05/N-N4 /VSP09-JRMFEI ký ngày 23/12/2005 giữa Vietsovpetro và J RAYMcDermott Far East, Inc. thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT),thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo quy định tại Thông tư này.

Trường hợp trong hợp đồng táchriêng được giá trị máy móc, thiết bị và các dịch vụ thì việc áp dụng tỷ lệ thuếGTGT, tỷ lệ thuế TNDN phải nộp căn cứ vào doanh thu chịu thuế GTGT, doanh thuchịu thuế TNDN đối với từng hoạt động kinh doanh do nhà thầu nước ngoài thựchiện theo quy định tại hợp đồng.

Trường hợp trong hợp đồng khôngtách riêng được giá trị máy móc, thiết bị và các dịch vụ thì áp dụng chung tỷlệ thuế TNDN, tỷ lệ thuế GTGT đối với ngành nghề kinh doanh có mức thuế suấtcao nhất cho toàn bộ giá trị hợp đồng.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuếtỉnh Cà Mau biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Xí nghiệp LD dầu khí Vietsovpetro;
- Lưu: VT, ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến