BỘ THƯƠNG MẠI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1169/TM /KH-ĐT
V/v: Nhập khẩu phương tiện vận chuyển hành khách của doanh nghiệp FDI.

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2005

Kính gửi: Uỷban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

Trả lời đề nghị của Uỷ ban Nhân dân nêu tại côngvăn số 446/HC-UB ngày 01/3/2005 về việc giải quyết thuế nhập khẩu của Công ty liêndoanh vận tải hành khách Vĩnh Phúc, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1- Phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dâychuyền công nghệ qui định tại khoản 1 điểm 3 mục I Phụ lục II kèm theo Nghị địnhcủa Chính phủ số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 (Qui định chi tiết thi hành Luậtđầu tư nước ngoài tại Việt Nam) gồm:

a- Các phương tiện vận tải chuyên dùng cho hoạt độngkinh doanh quy định tại Giấy phép đầu tư.

b- Phương tiện vận tải để vận chuyển nguyên liệuvà sản phẩm trong dây chuyền công nghệ.

Như vậy, dự án có vốn đầu tư ngoài đầu tư vào lĩnhvực kinh doanh vận tải hành khách được nhập khẩu và miễn thuế nhập khẩu đối vớiô tô chở khách từ 24 chỗ ngồi trở lên để tạo tài sản cố định thực hiện mục tiêuvận chuyển hành khách.

2- Việc phê duyệt kế hoạch nhập khẩu máy móc, thiếtbị, phương tiện vận tải... để tạo tài sản cố định cho doanh nghiệp có vốn đầutư nước ngoài phải đảm bảo phù hợp với qui định tại các văn bản quy phạm phápluật có liên quan như: Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; Nghị định của Chínhphủ số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000; Giấy phép đầu tư và Giải trình kinh tế kỹthuật của dự án (như vốn đầu tư tạo tài sản cố định; số lượng thiết bị, máymóc, phương tiện...); các Thông tư hướng dẫn của Bộ Thương mại có liên quan...

Khi xem xét, phê duyệt đối với hàng hoá đã qua sửdụng, đề nghị Uỷ ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Thương mại và Du lịch tỉnh lưu ýdanh mục hàng hoá cấm nhập khẩu nêu tại mục II Phụ lục số 1 kèm theo Quyết địnhcủa Thủ tướng Chính phủ số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/4/2001 về Quản lý xuất khẩu, nhậpkhẩu hàng hoá thời kỳ 2001-2005, đặc biệt là ô tô vận chuyển hành khách, cụ thể:

- Cấm nhập khẩu ô tô từ 16 chỗ ngồi trở xuống đãqua sử dụng.

- Cấm nhập khẩu ô tô vận chuyển hành khách trên 16chỗ ngồi, loại đã qua sử dụng quá 5 năm tính từ năm nhập khẩu.

3- Tại khoản 3 Điều 71 Nghị định của Chính phủ số24/2000/NĐ-CP dẫn trên qui định: "Trong điều kiện thương mại như nhau,khuyến khích Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các Bên hợp doanh mua hànghoá tại Việt Nam thay vì nhập khẩu".

Vì vậy, đề nghị Uỷ ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Thươngmại và Du lịch tỉnh khuyến cáo Doanh nghiệp mua ô tô trong nước đã sản xuấtđược (trừ số lượng ô tô do phía nước ngoài góp vốn pháp định được qui định tạiGiấy phép đầu tư - nếu có) theo công bố của Bộ Kế hoạch và đầu tư tại Quyết địnhsố 704/2003/QĐ-BKH ngày 18/9/2003 (ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phươngtiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được; Danh mục vật tư xây dựngtrong nước đã sản xuất được; Danh mục vật tư phục vụ hoạt động tìm kiếm, thămdò, phát triển mỏ dầu khí trong nước đã sản xuất được), để làm phương tiện vậnchuyển hành khách, thay cho nhập khẩu.

Trên đây là ý kiến của Bộ Thương mại để Uỷ ban Nhândân tỉnh Vĩnh Phúc tham khảo, tổng hợp ý kiến giải quyết đề nghị của Doanh nghiệp.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNGLê Danh Vĩnh