BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11697/BTC-CST
V/v hướng dẫn chính sách thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2009

Kínhgửi: Tổng công ty viễn thông quân đội.

Trả lời công văn số 2106/TCT-PC ngày2/7/2009 của Tổng công ty Viễn thông Quân đội đề nghị hướng dẫn phân bổ thuếgiá trị gia tăng (GTGT) đầu vào cho các chi nhánh tỉnh, thành phố, Bộ Tài chínhhướng dẫn như sau:

1. Về kê khai thuế GTGT đối với cácchi nhánh trực thuộc:

Bộ Tài chính đã có công văn số 571/TCT-KKngày 20/2/2009 hướng dẫn kê khai nộp thuế đối với các chi nhánh thuộc Tổng Côngty Viễn thông Quân đội, theo đó, các chi nhánh trực thuộc Tổng Công ty Viễnthông Quân đội ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nếu đáp ứng các điềukiện thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế được ápdụng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ; để thực hiện, Chi nhánh phải đăngký với cơ quan thuế nơi Chi nhánh trực thuộc đặt trụ sở về việc thực hiện khaithuế, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

2. Về xác định số thuế GTGT phải nộptại các chi nhánh trực thuộc và tại Hà Nội nơi đóng trụ sở chính:

Thuế GTGT phải nộp

=

Thuế GTGT đầu ra

-

Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Trong đó:

a. Thuế GTGT đầu ra bằng tổng số thuếGTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên hóa đơn GTGT tại các chi nhánh trựcthuộc, công ty con hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Viễn thông Quân đội.

b. Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ baogồm:

- Thuế GTGT đầu vào phát sinh tại cácchi nhánh trực thuộc tỉnh, thành phố (căn cứ vào hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụthực tế phát sinh);

- Thuế GTGT đầu vào do Tổng công typhân bổ cho 62 chi nhánh trực thuộc ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươngvà cho trụ sở chính tại Hà Nội.

b.1. Số thuế GTGT đầu vào của Tổng côngty phân bổ cho 62 chi nhánh trực thuộc ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trungương và cho trụ sở chính tại Hà Nội bao gồm: Thuế GTGT đầu vào của toàn bộ hànghóa, dịch vụ phát sinh tại Tổng công ty trừ thuế GTGT đầu vào liên quan đếntiếp khách, giao dịch, điện, nước, xăng dầu và trang thiết bị văn phòng phục vụcho việc vận hành của văn phòng Tổng công ty, văn phòng các Công ty con hạchtoán phụ thuộc tại Hà Nội.

Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ do Tổngcông ty phân bổ cho các chi nhánh trực thuộc tại các tỉnh, thành phố trực thuộctrung ương và cho Hà Nội được tính theo công thức sau:

Thuế GTGT đầu vào do Tổng công ty phân bổ cho chi nhánh

=

Doanh thu phát sinh tại chi nhánh

x

Tổng số thuế GTGT đầu vào được phân bổ

Tổng doanh thu tại các đơn vị hạch toán phụ thuộc

Trong đó:

Doanh thu phát sinh tại chi nhánh đượcxác định căn cứ doanh thu chưa bao gồm thuế GTGT phát sinh của tháng trước đótại chi nhánh. Riêng doanh thu phát sinh tại Hà Nội bao gồm doanh thu phát sinhcủa chi nhánh Hà Nội, của các Công ty con hạch toán phụ thuộc Tổng công ty viễnthông quân đội và của văn phòng Tổng công ty (không bao gồm doanh thu nội bộ).

Tổng doanh thu tại các chi nhánh làtổng doanh thu chưa bao gồm thuế GTGT của tháng trước đó tại các chi nhánh trựcthuộc Tổng công ty ở 62 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và tại Hà Nội (khôngbao gồm doanh thu nội bộ).

b2. Số thuế GTGT đầu vào được kê khai,khấu trừ ở trụ sở chính tại Hà Nội được tính bao gồm:

+ Số thuế GTGT đầu vào thực phát sinhtại chi nhánh Hà Nội;

+ Số thuế GTGT đầu vào phân bổ cho trụsở chính tại Hà Nội;

+ Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừcủa các chi phí liên quan đến tiếp khách, giao dịch, điện, nước, xăng dầu vàtrang thiết bị văn phòng phục vụ cho việc vận hành của văn phòng Tổng công ty,văn phòng các Công ty con hạch toán phụ thuộc mà chưa tính vào số thuế GTGT đầuvào phân bổ cho các chi nhánh.

3. Về trình tự, thủ tục khai thuế: Hàngtháng Tổng công ty Viễn thông Quân đội và các chi nhánh thực hiện kê khai nộpthuế theo hướng dẫn hiện hành tại Mục II, Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuếvà hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủquy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, công văn số 571/TCT-KKvà hướng dẫn tại công văn này. Trong đó, hồ sơ khai thuế đối với số thuế GTGTphân bổ hướng dẫn tại điểm 2 công văn này gồm:

- Văn bản thông báo việc phân bổ sốthuế GTGT đầu vào tại Tổng công ty kèm theo bảng phân bổ số thuế GTGT đầu vào chocác chi nhánh gửi Tổng cục thuế, cục thuế địa phương và các chi nhánh.

- Bảng kê hóa đơn GTGT đầu vào của toànbộ thiết bị, vật tư, hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho cả hệ thống phát sinh tạiTổng công ty (nộp cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý) theo mẫu 01-2/GTGT banhành kèm theo Thông tư 60/2007/TT-BTC .

- Bảng phân bổ số thuế GTGT đầu vàocho 62 chi nhánh trực thuộc ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cho trụsở chính tại Hà Nội (theo mẫu ban hành kèm theo công văn này).

4. Về trách nhiệm của Tổng công ty Viễnthông Quân đội:

Tổng công ty chịu trách nhiệm tính toán,lập Bảng phân bổ số thuế GTGT đầu vào tại Tổng công ty và tự chịu trách nhiệmtrước pháp luật về tính hợp lệ, hợp pháp và chính xác của số liệu kê khai.

Trường hợp qua kiểm tra, phát hiện sốthuế GTGT được kê khai, khấu trừ để phân bổ cho các chi nhánh khác với số thuếđã phân bổ thì số thuế điều chỉnh được kê khai với cơ quan thuế quản lý trựctiếp Tổng công ty.

5. Về trách nhiệm cơ quan thuế:

Cơ quan thuế quản lý trực tiếp Tổngcông ty có trách nhiệm kiểm tra việc phân bổ số thuế GTGT đầu vào được khấu trừcho các chi nhánh theo hướng dẫn tại công văn này khi thực hiện kiểm tra, thanhtra theo quy định hiện hành.

Nội dung hướng dẫn tại công văn nàyáp dụng từ kỳ kê khai thuế tháng 8/2009 trở đi. Số thuế GTGT đầu vào tại Tổng côngty hướng dẫn tại tiết b1, điểm 2 nói trên phát sinh trước ngày ban hành côngvăn này chưa phân bổ thì Tổng công ty phân bổ theo hướng dẫn tại công văn nàytừ khi kê khai thuế tháng 8/2009. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướngmắc hoặc có sự thay đổi về tổ chức bộ máy, tài chính,… đề nghị Tổng công typhản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu, xử lý.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh, Tp. Trực thuộc TW;
- Vụ Pháp chế; TCT;
- Lưu: VT, CST.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

BẢNGPHÂN BỔ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐẦU VÀO CHO CÁC CHI NHÁNH VÀ CHO TRỤ SỞ CHÍNH TẠIHÀ NỘI

Tháng…..năm…….

Tên cơ sở:……………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………..

Đơn vịtính …………………..

TT

Tên chi nhánh

Thuế GTGT được khấu trừ do Tổng công ty phân bổ

Ghi chú

1

2

3

4

1

2

………

Tổng cộng

(Gửi kèm theo Bảng kê này Bảng kê chitiết thuế GTGT đầu vào phát sinh tại Văn phòng Tổng công ty được phân bổ).

Ngày tháng năm

Người lập biểu(Ký, họ tên) Kế toán trưởng(Ký, họ tên)

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

+ Văn phòng Tổng Công ty lập bảngkê chi tiết thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ phát sinh tại Văn phòng Tổng côngty được phân bổ theo mẫu số 01-2/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính.