BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 116TCT/NV3
V/v thuế hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 09 tháng 1 năm 2003

Kính gửi: Công ty XNK vật tư ngành in

Trả lời công văn số 105/XNK ngày 6/12/2002 của Công ty xuất nhập khẩu ngành in về việc tính và thuế suất thuế nhập khẩu sản phẩm giấy, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Nghị định số 54/Chính phủ ngày 28/8/1993, số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ; Thông tư số 172/1998/TT /BTC ngày 22/12/1998 của Bộ tài chính.

1. Trường hợp bột giấy không nhập qua Cảng Việt Nam đưa thẳng đi gia công tại nước ngoài và nhập giấy thành phẩm thì: Mặt hàng bột giấy do Công ty mua ở nước ngoài sau đó đưa đi gia công tại nước ngoài (hàng hoá được vận chuyển thẳng từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu không qua cửa khẩu Việt Nam) thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu. Đối với mặt hàng giấy khi nhập khẩu phải chịu thuế nhập khẩu theo qui định

2. Trường hợp nhập khẩu bột giấy vào Việt Nam sau đó đưa đi gia công tại nước ngoài và nhập khẩu giấy thành phẩm thì: Khi nhập khẩu bột giấy đơn vị phải kê khai nộp thuế theo qui định. Đối với sản phẩm gia công (giấy thành phẩm) nhập khẩu: giá tính thuế khi nhập khẩu là giá trị thực tế của mặt hàng nhập khẩu (giấy) trừ giá trị nguyên liệu (bột giấy) xuất ra nước ngoài để gia công theo họp đồng đã ký; Thuế suất thuế nhập khẩu là thuế suất của mặt hàng gia công (giấy) thực tế nhập khẩu và xuất xứ của hàng hoá là xuất xứ của nước nhận gia công (giấy) thực tế nhập khẩu và xuất xứ của hàng hoá là xuất xứ của nước nhận gia công, giá trị thực tê hàng nhập khẩu được xác định theo giá tính thuế qui định tại mục II, phần B Thông tư số 172/1998/TT /BTC nêu trên

Về thủ tục, hồ sơ đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Tổng cục Hải quan để được hướng dãn chi tiết.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty xuất nhập khẩu ngành in được biết./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến