BỘ THUỶ SẢN****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 117/BTS-CLTYTS
v/v xuất khẩu thuỷ sản vào Liên bang Nga

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2007

Kính gửi

- Các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản xuất khẩu;- Cục quản lý cl, atvs&tyts,

Liên quan đến việc xuất khẩu thuỷ sản vào thị trường Liên bang Nga, Bộ Thuỷ sản thông báo như sau:

Theo thông tin của Thương vụ Việt Nam tại Liên bang Nga cung cấp, ngày 16/10/2006, Cục Kiểm dịch động, thực vật Liên bang Nga (VPSS) đã có văn bản số ?C-EH-2/9103 gửi Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) trao đổi về mẫu giấy chứng nhận VSATTP và thủ tục kiểm soát thuỷ sản Việt Nam xuất khẩu vào Liên bang Nga. Trong đó, các yêu cầu về kiểm tra, chứng nhận đối với thuỷ sản Việt Nam xuất khẩu vào Liên bang Nga bao gồm những nội dung sau:

- Thuỷ sản và sản phẩm thuỷ sản xuất khẩu vào Liên bang Nga phải được sản xuất tại cơ sở đã được cơ quan thẩm quyền Việt Nam kiểm tra, giám sát quá trình sản xuất và công nhận đủ điều kiện đảm bảo VSATTP trong sản xuất thuỷ sản xuất khẩu vào Liên bang Nga.

- Kể từ ngày 15/01/2007, mỗi lô hàng thuỷ sản xuất khẩu vào Liên bang nga phải đi kèm Giấy chứng nhận VSATTP do cơ quan thẩm quyền Việt Nam cấp (theo mẫu được thống nhất với VPSS).

Sau 15/01/2007, những lô hàng thuỷ sản của Việt Nam không đi kèm Giấy chứng nhận VSATTP theo mẫu nói trên sẽ không được nhập khẩu vào Liên bang Nga.

Bộ Thuỷ sản đã giao cho Cục Quản lý CL, ATVS&TYTS liên hệ với VPSS, Đại sứ, Thương vụ Liên bang Nga tại Việt Nam để tìm hiểu rõ thêm về quy định của Liên bang Nga trong kiểm soát CL, ATTP thuỷ sản nhập khẩu, cũng như đề xuất hợp tác hợp tác trong kiểm soát thuỷ sản xuất nhập khẩu giữa hai nước.

Trước mắt, để tạo thuận lợi cho việc xuất khẩu thuỷ sản vào Liên bang Nga và chấp hành các quy định của Nga, Bộ Thuỷ sản thông báo như sau:

1. Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuỷ sản:

- Kể từ ngày 15/01/2007, chỉ những lô hàng thuỷ sản được sản xuất bởi cơ sở sản xuất đã được công nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩmtheo qui định của Ngành Thuỷ sản (Quy chế kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thuỷ sản đạt tiêu chuẩn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ban hành kèm theo Quyết định số 649/2000/QĐ-BTS ngày 04/8/2000 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản và các quyết định của Bộ Thuỷ sản ban hành tiêu chuẩn về điều kiện đảm bảo VSATTP đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thuỷ sản),được Cục Quản lý CL, ATVS&TYTS kiểm tra, cấp giấy chứng nhận VSATTP mới được phép xuất khẩu vào Liên bang Nga.

- Những cơ sở sản xuất có nhu cầu xuất khẩu thuỷ sản vào Liên bang Nga, nhưng chưa được công nhận đủ điều kiện đảm bảo VSATTP theo quy định của Ngành thuỷ sản : khẩn trương nâng cấp nhà xưởng, trang thiết bị, áp dụng chương trình quản lý chất lượng theo HACCP, để được kiểm tra, công nhận đủ điều kiện đảm bảo VSATTP theo quy định của Ngành thuỷ sản.

- Những đơn vị chuyên kinh doanh không có cơ sở sản xuất, chỉ được phép xuất khẩu các lô hàng thuỷ sản được sản xuất tại các cơ sở sản xuất đã được công nhận đủ điều kiện đảm bảo VSATTP thuỷ sản và phải chịu sự kiểm tra, chứng nhận VSATTP của Cục Quản lý CL, ATVS&TYTS đối với 100% lô hàng thuỷ sản xuất khẩu vào Liên bang Nga và thực hiện bao gói, ghi mã số nhận diện lô hàng đã kiểm tra theo hướng dẫn của Cục Quản lý CL, ATVS&TYTS.

2. Cục Quản lý CL, ATVS&TYTS:

- Thông báo tới VPSS và cơ quan Hải quan Việt Nam danh sách những cơ sở sản xuất thuỷ sản Việt Nam được công nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo qui định của Ngành Thuỷ sản.

- Kể từ ngày 15/01/2007, thực hiện kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận VSATTP (theo mẫu do VPSS đề xuất) cho các lô hàng thuỷ sản xuất khẩu vào Liên bang Nga được sản xuất tại những cơ sở sản xuất đã được công nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo qui định của Ngành thuỷ sản.

- Phối hợp với Tổng cục Hải quan để kiểm soát thuỷ sản xuất, nhập khẩu giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

- Hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp có nhu cầu xuất khẩu thuỷ sản vào Liên bang Nga nâng cấp điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để đáp ứng yêu cầu của Liên bang Nga.

- Tiếp tục liên hệ với VPSS để trao đổi, làm rõ các quy định của Liên bang Nga trong kiểm soát chất lượng, ATTP thuỷ sản; đồng thời, thiết lập quan hệ hợp tác với VPSS trong kiểm soát thuỷ sản xuất nhập khẩu giữa hai nước.

Trong quá trình thực hiện, đề nghị các đơn vị thông báo kịp thời các khó khăn, vướng mắc (nếu có) về Cùc Quản lý CL, ATVS&TYTS để được hướng dẫn, giải quyết./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGNguyễn Thị Hồng Minh