BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 117/BXD-VLXD
V/v: Xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ việc nạo vét, thông luồng cửa biển Hồ Lân, tỉnh Bình Thuận

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2009

Kính gửi : Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuấtnhập khẩu Đại Nam Việt

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 20/VB-09 ngày 06/11/2009của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Đại Nam Việt về việc xuấtkhẩu cát nhiễm mặn tận thu từ việc nạo vét, thông luồng tại khu vực cửa biển HồLân, xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Bộ Xây dựng có ý kiến nhưsau:

Dự án nạo vét, thông luồng tận thu cát nhiễm mặn tại cửabiển Hồ Lân thuộc xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân đã được Uỷ ban nhân dân (UBND)tỉnh Bình Thuận đồng ý về chủ trương cho Công ty TNHH Nam Thành đầu tư nạo vét,thông luồng tại công văn số 106/UBND-KT ngày 08/01/2009.

Công ty TNHH Nam Thành được cấp Giấy chứng nhận đầu tư nạovét, thông luồng cửa biển Hồ Lân số 48121000377 ngày 20/5/2009 và được tận thusố lượng cát nhiễm mặn trong quá trình thi công nạo vét để tiêu thụ trong nướcvà xuất khẩu tại công văn số 3794/UBND-KT ngày 03/8/2009 của UBND tỉnh BìnhThuận.

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Đại NamViệt và Công ty TNHH Nam Thành ký hợp đồng hợp tác thi công số 06/NT /HĐHT/09ngày 13/4/2009 và có hợp đồng xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu trong quá trìnhnạo vét, thông luồng tại khu vực cửa biển Hồ Lân số LSL-DVN/08/2009 ngày12/8/2009. Mẫu cát nhiễm mặn đã được Trung tâm phân tích thí nghiệm thuộc LiênĐoàn Bản đồ địa chất Việt Nam phân tích kết quả mẫu trọng sa trên diện tích thicông của dự án được phê duyệt.

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải tạicông văn số 8167/VPCP-KTN ngày 16/11/2009 và Thông tư số 18/2009/TT-BXD ngày30/6/2009 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng,việc xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ việc nạo vét, thông luồng cửa biển HồLân, xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận đã đáp ứng được các điều kiệnvà tiêu chuẩn xuất khẩu khoáng sản theo quy định.

Tuy nhiên, đây là hợp đồng xuất khẩu có khối lượng lớn vàthời gian triển khai dài, hàng tháng phải tổ chức lấy mẫu phân tích kiểm trachất lượng, thành phần khoáng vật có trong cát đạt tiêu chuẩn theo quy định. Thờihạn xuất khẩu cát nhiễm mặn chỉ được thực hiện đến ngày 30/6/2010 theo đúng quyđịnh tại điểm 2 nội dung công văn số 8167/VPCP-KTN ngày 16/11/2009 của Vănphòng Chính phủ. Trong thời gian thi công dự án, nếu địa phương có nhu cầu sửdụng loại cát nhiễm mặn, thì phải ưu tiên cung cấp cho nội địa để đảm bảo cânđối cung- cầu cát của địa phương.

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Đại NamViệt phải thực hiện đầy đủ các quy định và cam kết của dự án được phê duyệt,đảm bảo việc bảo vệ môi sinh, môi trường, không gây sạt lở đê kè và các quyđịnh khác có liên quan của pháp luật hiện hành. Hàng tháng phải báo cáo tìnhhình và khối lượng xuất khẩu cát nhiễm mặn cho UBND tỉnh và Bộ Xây dựng để tổnghợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc xuất khẩu cátnhiễm mặn tận thu từ việc nạo vét, thông luồng cửa biển Hồ Lân, xã Tân Thắng,huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhậpkhẩu Đại Nam Việt.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo)
- UBND tỉnh Bình Thuận;
- Lưu VP, VLXD, 10;

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Lê Văn Tới