TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 117/CT-TTHT
V/v thuế thu nhập doanh nghiệp.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2012

Kính gửi:

Công ty cổ phần thủy sản số 5.
Địa chỉ: 100/26 Bình Thới, Phường 14, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
MST: 0301909649

Trả lời văn bản số 85/CVKT-CPTS5 ngày 28/11/2011 của Công ty về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN); Cục Thuế TPcó ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 2 Thông tư số 52/2011/TT-BTCngày 22/04/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 21/2011/QĐ-TTgngày 06/04/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanhnghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩyphát triển kinh tế năm 2011:

“… Số thuế thu nhập doanh nghiệpđược gia hạn tại khoản này không bao gồm số thuế tính trên phần thu nhập từ cáchoạt động kinh doanh bất động sản, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán,xổ số kiến thiết, thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụđặc biệt và thu nhập từ kinh doanh các mặt hàng không khuyến khích nhập khẩutheo quy định tại Quyết định số 1380/QĐ-BCT ngày 25 tháng 03 năm 2011 của Bộtrưởng Bộ Công thương về việc ban hành danh mục các mặt hàng không khuyến khíchnhập khẩu…”

- Căn cứ Khoản 1e Điều 1, Khoản 4Điều 2 Thông tư số 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫnNghị định số 101/2011/NĐ-CP ngày 04/11/2011 của Chính phủ:

“Số thuế thu nhập doanh nghiệpđược giảm của doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại khoản này không bao gồm sốthuế tính trên thu nhập từ các hoạt động: kinh doanh xổ số, kinh doanh bất độngsản, kinh doanh chứng khoán, kinh doanh tài chính, ngân hàng, bảo hiểm và thunhập từ sản xuất hàng hóa, kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặcbiệt, thu nhập từ hoạt động khai thác, chế biến nông sản.”

“Trường hợp doanh nghiệp đangđược hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật thuế thunhập doanh nghiệp hoặc các văn bản quy phạm pháp luật về thuế thu nhập doanhnghiệp thì số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm theo quy định tại Thông tưnày được tính trên số thuế thu nhập doanh nghiệp còn lại sau khi đã trừ đi sốthuế thu nhập doanh nghiệp mà doanh nghiệp đang còn được hưởng ưu đãi theo quyđịnh.”

- Căn cứ điểm 2.5 Phần IV Thông tưsố 89/2002/TT-BTC ngày 09/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán thực hiệnbốn (04) Chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày31/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định doanh thu hoạt động tài chínhgồm:

“Tiền lãi: Lãi cho vay; lãi tiềngửi; lãi bán hàng trả chậm, trả góp; lãi đầu tư trái phiếu, tín phiếu, chiếtkhấu thanh toán được hưởng do mua hàng hóa, dịch vụ; Lãi cho thuê tài chính…”.

Trường hợp Công ty nếu đáp ứng tiêuchí xác định là doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghịđịnh 56/2009/NĐ-CP ngày 30/06/2009 của Chính phủ và:

- Nếu không thuộc các trường hợpquy định tại khoản 2 Điều 1; khoản 1 Điều 2 Thông tư số 52/2011/TT-BTC thìthuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế TNDN năm 2011.

- Nếu không thuộc các trường hợpquy định tại khoản 1d và 1e Điều 1 Thông tư số 154/2011/TT-BTC thì thuộc đốitượng được giảm 30% số thuế TNDN phải nộp năm 2011.

Đối với khoản thu nhập từ lãi tiền gửitại các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật như Công ty trình bày là thunhập từ hoạt động tài chính và khoản thu nhập bồi thường giải phóng mặt bằng liênquan đến bất động sản không được gia hạn nộp thuế, giảm 30% số thuế TNDN phảinộp năm 2011.

Trường hợp doanh nghiệp đang đượchưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định thì số thuế TNDN giảm 30% theo Thông tư số154/2011/TT-BTC được tính trên số thuế TNDN còn lại sau khi đã trừ đi số thuếTNDN mà doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi.

Cục Thuế Thành phố thông báo Côngty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đãđược trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT 4;
- Phòng PC;
- Lưu: VT,TTHT

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Hạnh