UBND TỈNH BẮC GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 117/SGDĐT-GDMN
V/v: Hướng dẫn xây dựng trường MN đạt chuẩn quốc gia.

Bắc Giang, ngày 11 tháng 02 năm 2009

Kínhgửi: Phòng Giáo dục các huyện, thành phố.

Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-UBngày 22 tháng 6 năm 2006 của UBND tỉnh Bắc Giang về xây dựng trường học đạtchuẩn quốc gia giai đoạn 2006-2010 và kế hoạch xây dựng trường chuẩn năm 2009của toàn ngành, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn phòng GD-ĐT các huyện, thànhphố chỉ đạo, triển khai một số yêu cầu về việc xây dựng trường chuẩn đối vớiGiáo dục mầm non như sau:

Tất cả các trường mầm non được côngnhận đạt chuẩn quốc gia (công nhận mới và công nhận lại) từ năm 2009 đều phảiđược thẩm định theo Quy chế công nhận trường chuẩn quốc gia ban hành theo Quyếtđịnh số 36/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, vì vậy yêucầu:

1. Các phòng GD-ĐT cần phối hợp vớiUBND xã, phường, thị trấn và tham mưu với UBND các huyện, thành phố bám sát cáctiêu chuẩn theo Quyết định số 36 để triển khai thực hiện đảm bảo theo yêu cầuvề tổ chức quản lý, đội ngũ giáo viên, chất lượng chăm sóc giáo dục, quy môtrường lớp, cơ sở vật chất và công tác xã hội hóa giáo dục. Đặc biệt hướng dẫncác đơn vị chú ý, quan tâm xây dựng các tiêu chí ở mức 1 có yêu cầu cao hơn Quyếtđịnh số 45/2001/QĐ-BGDĐT ngày 26/12/2001 của Bộ Giáo dục và Đào tạo như: Trìnhđộ ban giám hiệu phải đạt trên chuẩn, đội ngũ giáo viên 100% đạt trình độ chuẩn(20% trên chuẩn); về CSVC, nhà trường có không quá 3 điểm trường, phải có phòngcho trẻ ngủ, ăn, phòng cho phó hiệu trưởng, nhân viên làm việc, đặc biệt yêucầu diện tích về hiên chơi và khu vực vệ sinh của trẻ (hiên chơi rộng khôngdưới 2,1 m2, phòng vệ sinh đảm bảo từ 0,4-0,6 m2/trẻ…

2. Bám sát Kế hoạch xây dựng trườngđạt chuẩn quốc gia của tỉnh năm 2009 để tham mưu chỉ đạo đạt kế hoạch đề ra(năm 2009 mầm non 13 trường).

3. Chỉ đạo rà soát lại các trườngđến thời hạn đề nghị công nhận lại năm 2009 để bổ sung các chỉ tiêu còn thiếu,các cơ sở đã xuống cấp và kém chất lượng để đảm bảo theo các tiêu chuẩn mới,tránh tình trạng mất chuẩn dán đoạn.

Các trường mầm non đến thời hạnkiểm tra công nhận lại vào năm 2009 là:

1. Trường MN Bắc Giang-TP BắcGiang.

2. Trường MN Đào Mỹ - huyện LạngGiang.

3. Trường MN Quảng Minh II – huyệnViệt Yên.

Nhận được công văn này, Sở Giáo dụcvà Đào tạo Bắc Giang yêu cầu phòng Giáo dục các huyện, thành phố sớm triển khaitới các trường mầm non trong địa bàn để tổ chức, thực hiện đảm bảo các yêu cầu,kế hoạch đề ra.

Nơi nhận:
- UBND các huyện, thành phố (để phối hợp);
- Như kính gửi;
- Lưu VP, GDMN.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Chính