B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 117/TCHQ-TXNK
V/v miễn tiền chậm nộp

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Minh Đạt.
(Đ/c: 7/1 Nguyễn ThịMinh Khai, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn ngày 11/12/2014 củaCông ty Cổ phần XNK Minh Đạt kiến nghị miễntiền phạt chậm nộp thuế giá trị gia tănghàng nhập khẩu; Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 131 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính, trườnghợp người nộp thuế nộp tiền thuế chậmso với thi hạn quy định, thời hạn được gia hạnnộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo, trong quyết định xửlý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quanhải quan và văn bản xử lý v thuế của cơ quan có thm quyền thì phảinộp tin chậm nộp. Việc Công ty đề nghị đượcmiễn tiền chậm nộp là không có cơ sở đ xem xét.

Đề nghị Công ty thực hiện nộp tiền chậm nộp vào Ngân sáchnhà nước theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh;
-
Lưu: VT, TXNK-P.Hiền (3b).

TL. TNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG
CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Hoàng Tuấn