VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 117/VPCP-VX
V/v Thí điểm cấp giấy phép hoạt động XKLĐ cho công ty cổ phần VINAMEX

Hà Nội, ngày 08 tháng 1 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Tổng Công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam.

Xét đề nghị của Tổng công ty Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (VINACONEX) thuộc Bộ Xây dựng (văn bản số 03133 VC/XKLĐ ngày 29/11/2002 và ý kiến đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (văn bản số 4412/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 13/12/2002) về việc thí điểm cấp giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động cho Công ty cổ phần Phát triển Nhân lực và Thương mại Việt Nam (VINAMEX), Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thí điểm cấp giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động cho công ty cổ phần Phát triển nhân lực và Thương mại Việt Nam (VINAMEX).

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản