VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1170/VPCP-KTTH
V/v: Chuyển chỉ tiêu kế hoạch xuất luân phiên đổi hàng

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2012

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 1229/BTC-TCDTngày 31 tháng 01 năm 2012, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 770/BKHĐT-KTDV ngày 17 tháng 02 năm 2012 về việc chuyển chỉ tiêu kế hoạch xuấtluân phiên đổi hàng vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia năm 2011 sang năm 2012,Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

Đồng ý chuyển chỉ tiêu kế hoạch xuất luân phiên đổi hàng 03xe ôtô cần cẩu Tadano TS-75ML chưa bán được năm 2011 sang năm 2012 tiếp tụcthực hiện. Việc xuất bán thực hiện theo quy định hiện hành. Số tiền thu đượcnộp vào quỹ Dự trữ quốc gia bằng tiền theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Vũ Văn Ninh;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng,
Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH (3).13

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng