BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11707/BTC-QLG
V/v tiếp tục tăng cường quản lý, bình n giá trên địa bàn

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2015

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Từ đầu năm 2015 đến nay, giá xăng dầu được điều hành linh hoạttheo cơ chế thị trường, qua theo dõi cho thấy xu hướng giảm rõ rệt và sẽ tác độngtích cực đến thị trường nói chung, trong đó có thị trường vận tải bằng xe ô tônói riêng. Do đó, để tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bình ổn giá trên địabàn, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Giao thông vận tải và y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp trin khai:

1. Bộ Giao thông vận tải với chức năng quản lý giá chuyên ngành chỉ đạo SởGiao thông vận tải phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan căn cứcác quy định tại Thông tư liên tịch số 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 15/10/2014của liên Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện giá cước vậntải đường bộ và giá dịch vụ h trợvận tải đường bộ yêu cầu các doanh nghiệp vận tải thực hiện kê khai lại giá cướcphù hp với biến động giảm của chi phínhiên liệu đến giá cước vận tải và thực hiện ràsoát chặt chẽ so với mức giá nhiên liệu của kỳ kê khai liền kề trước để hướng dẫnvà yêu cu doanh nghiệp vận tải thực hiện kêkhai giá phù hợp; tăng cường kiểm tra việc thực hiện kê khai giá cước, niêm yết giá cước vận tải theo quy định, xửlý nghiêm các hành vi vi phạm quy định v quản lý cước vận tải kể cả đi với trường hợp quá thời hạn quy định mà các đơn vị vận tảikhông thực hiện kê khai giảm giá cước theo xu hướng giảm giá nhiên liệu.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Tàichính chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan (Công Thương, Giáo dục, Y tế, Quản lý thị trường, Thuế, Côngan, Hải quan...) tiếp tục tham mưu và triển khai tăng cường công tác quản lý,bình n giá trên địa bàn trong đó có việcyêu cu và giám sát chặt chẽ việc kê khaigiảm giá cước đối với dịch vụ vận tải bằng xe ô tô theo công văn s 11198/BTC-QLG ngày 14/8/2015 của BộTài chính về việc tiếp tục tăng cường quản lý, bình ổn giá trên địa bàn (xin gửikèm).

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp chỉ đạo của Bộ Giaothông vận tải Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Thủ tướng, các Phó TT (đ báo cáo);
-
Văn phòng Chính phủ;
-
Bộ trưởng (đ báo cáo);
- S GTVT; Sở TC;
-
Vụ Pháp chế;
-
Lưu: VT, QLG.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu