BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1170TCT/NV7
V/v Khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2003

Kính gửi: Công ty Lương thực Tiền Giang

Trả lời công văn số 203/CVLT ngày 18/3/2003 của Công ty lương thực Tiền Giang về việc áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với sản phẩm sợi PP, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 3.10-Mục II-Phần B-Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính thì mức thuế suất thuế GTGT áp dụng đối với mặt hàng nhựa và sản phẩm bằng nhựa là 10%.

Do đó, trường hợp Xí nghiệp bao bì lương thực trực thuộc Công ty lương thực Tiền Giang mua sợi PP của đơn vị khác về để sản xuất bao PP đựng gạo (không phải để đan lưới đánh cá) thì áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 10%.

Tổng cục thuế thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương