BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1171/TCHQ-KTTT
V/v điều chỉnh tiêu chí trên hệ thống QLRR

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2009

Kínhgửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 162/HQHN-NVngày 25/02/2009 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh tiêu chítrên hệ thống Quản lý rủi ro; Về vấn đề này Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

Tổng cục Hải quan đang triển khai hiệuchỉnh chương trình Quản lý rủi ro cho phù hợp với những tiêu chí xác định chủhàng chấp hành tốt pháp luật hải quan được quy định tại Thông tư 05/2009/TT-BTCngày 13/01/2009 của Bộ Tài chính và tại quyết định số 383/QĐ-BTC ngày24/02/2009 của Bộ Tài chính.

Trước mắt đề nghị Cục Hải quanthành phố Hà Nội căn cứ vào quy định tại các văn bản nêu trên để giải quyết choDoanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan thông báo để CụcHải quan thành phố Hà Nội biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng