BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1171 TM/ĐT
V/v du lịch bằng xe jeep tại Khánh Hoà

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2003

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trả lời đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 18/BKH-ĐTNN ngày 19/03/2003 về hợp đồng hợp tác kinh doanh Tour du lịch bằng xe jeep tại Khánh Hoà của Công ty TNHH Mỹ Á và Công ty Carabau Trail Gmbh (Thuỵ Sĩ); Vốn đầu tư: 50.000 USD; thời gian hoạt động: 03 năm;

Mục tiêu: - Tổ chức du lịch bằng xe jeep

- Nâng cao hiểu biết của khách du lịch

Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1. Hiện nay tai nạn giao thông đang được chế ngự trên qui mô toàn quốc. Do vậy không nên khuyến khích loại hình du lịch bằng xe jeep chứa đựng nhiều tiềm ẩn về tai nạn giao thông ở thành phố du lịch lớn nhất miền Trung này.

2. Nếu loại trừ hình thức du lịch bằng xe jeep thì có thể khuyến khích dự án này. Tuy nhiên, cần làm rõ mục tiêu khác như: nâng cao sự hiểu biết của khách ..., khai thác tiềm năng thiên nhiên. Như vậy phải làm rõ cách tính doanh thu, chi phí và hiệu quả hoạt động của dự án.

3. Thời hạn hợp đồng chỉ có 3 (ba) năm là quá ngắn. Cần tính toán lại mục tiêu hoạt động để dự án có thể tồn tại ít nhất 05 (năm) năm.

Đây là dự án nhỏ (50.000 USD với 4 xe jeep), có tác hại về tai nạn giao thông, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư cân nhắc trước khi cấp giấy phép đầu tư./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu