VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1171/VPCP-KTN
V/v tiến độ thực hiện dự án di dân, tái định cư Trường bắn quốc gia khu vực 1, tỉnh Bắc Giang

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang;
- Bộ Kế hoạch Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnhBắc Giang tại công văn số 12/BC-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2014, về việc Báo cáotiến độ thực hiện dự án di dân, tái định cư 48 hộ thôn Đèo Chũ, huyện Lục Ngạnvà dự án đầu tư hỗ trợ đời sống, sản xuất cho các hộ tái định cư và cộng đồngdân sở tại của một xã tiếp nhận dân tái định cư thuộc dự án di dân, tái định cưTrường bắn quốc gia khu vực 1, tỉnh Bắc Giang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ýkiến như sau:

1. Bộ Tài chính căn cứ đề nghị củaỦy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tại văn bản số 3508/UBND-TH ngày 25 tháng 12 năm2013 (văn bản có gửi Bộ Tài chính) và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại vănbản số 448/VPCP-KTN ngày 13 tháng 12 năm 2013, khẩn trương xác định nguồn vốn ngânsách trung ương hỗ trợ tỉnh Bắc Giang để thực hiện dự án di dân, tái định cư 48hộ thôn Đèo Chũ, huyện Lục Ngạn, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 28 tháng02 năm 2014.

2.Về dự án đầu tư hỗ trợ đời sống,sản xuất cho các hộ tái định cư và cộng đồng dân sở tại của một số xã tiếp nhậndân tái định cư thuộc dự án di dân, tái định cư Trường bắn quốc gia khu vực 1,tỉnh Bắc Giang:

a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ đềnghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tại văn bản số 06/BC-UBND-TH ngày 10tháng 01 năm 2014 (văn bản có gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư), khẩn trương thẩm địnhnguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ tỉnh Bắc Giang để thực hiện dự án theochỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 448/VPCP-KTN ngày 13 tháng 12năm 2013; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả xử lý trước ngày 28 tháng 02 năm2014;

b) Về đề nghị cho phép Tỉnh chia dựán thành các tiểu dự án thành phần theo từng mục tiêu hỗ trợ ở từng xã; Ủy bannhân dân tỉnh Bắc Giang thực hiện theo quy định hiện hành;

c) Để tạo điều kiện thuận lợi choviệc thực hiện dự án, đồng ý với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ápdụng phương thức chỉ định thầu các dự án đầu tư xây dựng các công trình tại cácxã có tiếp nhận dân tái định cư. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang xem xét quyếtđịnh và chịu trách nhiệm toàn diện về việc chỉ định thầu theo quy định phápluật, bảo đảm hoàn thành dự án đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: Quốc Phòng, Tài nguyên và MT, Nông nghiệp và PTNN;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, các Vụ: KTTH, V.I, NC. V.III, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).Lĩnh.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ