VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1171/VPCP-QHQT
V/v cử Đoàn tham dự Hội nghị lần thứ 15 các quốc gia thành viên Công ước CITES tại Qatar

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Y tế.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn (công văn số 329/BTNMT-HTQT ngày 03 tháng 02 năm 2010),Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cử Đoàn Việt Nam thamdự Hội nghị lần thứ 15 (CoP15) các quốc gia thành viên Công ước về buôn bánquốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) do một Lãnh đạoCục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Trưởng Đoàn, tạiDohar, Qatar từ ngày 13 đến ngày 25 tháng 3 năm 2010.

2. Giao Bộ Ngoại giao cấp Ủynhiệm thư cho Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP và PTTg Phạm Gia Khiêm (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: TH, KTN; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc