TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11715/CT-TTHT
V/v: Thuế giá trị gia tăng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

Cty TNHH dịch vụ phát triển và nguồn cung ứng World Cat VN
Địa chỉ: 09-11 Tôn Đức Thắng, Tầng 26-28, Quận 1, TP.HCM
Mã số thuế: 0312002940

Trả lời văn thư số WCSD/12-14-01 ngày11/12/2014 của Công ty về thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục Thuế TP có ý kiếnnhư sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT (cóhiệu lực từ ngày 01/01/2014):

+ Tại Điểm b, Khoản 1, Điều 9 quy địnhthuế suất 0% áp dụng đối với:

Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổchức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; cung ứng trực tiếpcho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuếquan.

”.

+ Tại Điểm b, Khoản 2, Điều 9 quy địnhđiều kiện áp dụng thuế suất 0% đối với dịch vụ xuất khẩu:

- Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân ở nướcngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan;

- Có chứng từ thanh toán tiền dịch vụxuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;

...”.

Trường hợp Công ty theo trình bày kýhợp đồng với Công ty TNHH World Cat (gọi tắt là “WCHK”) có trụ sở tại Hồng Kôngđể cung cấp các dịch vụ giám sát sản xuất, kiểm tra chất lượng, hỗ trợ giaohàng, hỗ trợ nghiên cứu và phát triển kỹ thuật liên quan đến các sản phẩm do cáccông ty tại Việt Nam (theo chỉ định của WCHK) sản xuất nhằm đảm bảo sản phẩmtuân thủ theo đúng tiêu chuẩn nhất định (về mặt kỹ thuật, chất lượng, số lượngvà thời hạn giao hàng) thì các dịch vụ này được xác định là tiêu dùng tại ViệtNam do đó không được xem là dịch vụ xuất khẩu, phải áp dụng thuế suất thuế GTGTlà 10%.

Cục Thuế TP thông báo để Công ty biếtvà thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT2;
- P.PC;
- Lưu (TTHT, VT).
4159-310845/14 VNNT

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga