CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1172/CP-QHQT
V/v gia hạn thời gian khoá sổ HTKT do WB tài trợ

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Xây dựng.

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (công văn số 1175/BXD-KHTK ngày 10 tháng 7 năm 2003) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4826 BKH/KT ngày 8 tháng 8 năm 2003) về việc gia hạn Hiệp định hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) chuẩn bị Dự án đầu tư, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý gia hạn đến tháng 11 năm 2004 thời gian khoá sổ Hiệp định HTKT chuẩn bị Dự án đầu tư “Phát triển cấp nước Việt Nam” (TF 026835) để Bộ Xây dựng hoàn tất các mục tiêu và hoạt động của HTKT.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoàn tất các thủ tục cần thiết cho việc gia hạn nói trên.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng