BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ KHÁM, CHỮA BỆNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1172/KCB-HN
V/v nhập khẩu thuốc lá để kinh doanh bán hàng miễn thuế

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Phúc đáp công văn số 6394/TCHQ-GSQLngày 28/10/2010 của Quý Tổng cục về việc nhập khẩu thuốc lá để kinh doanh bánhàng miễn thuế đối với lô hàng thuốc lá do công ty Minh Phong nhập khẩu, Bộ Ytế có ý kiến trả lời như sau:

1. Doanh nghiệp nhập khẩu phải thựchiện công bố tiêu chuẩn sản phẩm theo Quyết định số 42/2005/QĐ-BYT ngày08/12/2005 và thực hiện kiểm tra theo Quyết định số 23/2007/QĐ-BYT ngày29/3/2007 của Bộ Y tế.

2. Về in cảnh báo sức khỏe, Điều 11FCTC có quy định: cảnh báo về tác hại đối với sức khỏe nên chiếm 50% hoặc lớnhơn diện tích trưng bày chính nhưng không được nhỏ hơn 30% của các diện tíchtrưng bày chính của bao thuốc.

Việc thực hiện ghi nhãn trên các sảnphẩm thuốc lá phải tuân thủ theo Quyết định số 02/2007/QĐ-BYT ngày 15/01/2007 củaBộ trưởng Bộ Y tế và in cảnh báo sức khỏe quy định tại Điều 19, Nghị định 119/2007/NĐ-CP ban hành ngày 18/7/2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanhthuốc lá.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác củaQuý cơ quan.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HN.

CỤC TRƯỞNG
Lương Ngọc Khuê