công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘLAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI SỐ 1172/LĐTBXH-TL NGÀY 16 THÁNG 4 NĂM 2003 VỀVIỆC CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ƯU ĐàI
ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ

Kínhgửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Thuận

Trả lời Công văn số 205/LĐ-TBXH ngày 20/3/2003 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Thuậnvề việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại tiết 1.1, điểm 1, mục I, Thông tư số 147/1998/TT-LT-TCCP-LĐTBXH-GDĐT ngày 05/3/1998 của Liên tịch Ban Tổ chức - Cánbộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh vàXã hội - Bộ Giáo dục và Đào tạo thì "giáo viên (kể cả giáo viên là tổng phụtrách đội, giáo viên hợp đồng, giáo viên trong thời gian tập sự) đang trực tiếpgiảng dạy thuộc biên chế hoặc hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế Nhà nước ở trongcác trung tâm dạy nghề công lập được thành lập và hoạt động theo quy chế của BộGiáo dục và Đào tạo" được áp dụng chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên theoQuyết định số 973/1997/QĐ-TTg ngày 17/11/1997 của Thủ tướng Chính phủ.

Từ ngày 01 tháng 7 năm 1998 chức năng quản lý nhà nước vềdạy nghề được chuyển sang Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý theoQuyết định số 67/1998/QĐ-TTg ngày 26/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ, do đó giáoviên đang trực tiếp giảng dạy thuộc biên chế hoặc hợp đồng trong chỉ tiêu biênchế Nhà nước ở trong các trung tâm dạy nghề công lập được thành lập và hoạtđộng theo quy chế của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục được áp dụngchế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên theo quy định tại Quyết định số973/1997/QĐ-TTg và Thông tư số 147/1998/TT-LT-TCCP-LĐTBXH-GDĐT nêu trên.

2. Đối với giáo viên dạy nghề trong các Trung tâm dịch vụviệc làm được thành lập và hoạt động theo Thông tư số 08/LĐTBXH-TT ngày10/3/1997 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội không thuộc đối tượng và phạmvi áp dụng chế độ phụ cấp ưu đãi giáo viên quy định tại Quyết định số973/1997/QĐ-TTg và Thông tư số 147/1998/TT-LT-TCCP-LĐTBXH-GDĐT nêu trên.

Các chế độ cụ thể đối với giáo viên dạy nghề trong các Trungtâm dịch vụ việc làm thực hiện theo hợp đồng lao động do hai bên thoả thuận.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để quý Sở biếtvà thực hiện.