TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1172/TCT-ĐTNN
V/v: Thuế TNDN đối với doanh thu tiền ký cược vỏ bình ga

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2006

Kính gửi:

Công ty cổ phần GAS PETROLIMEX
Địa chỉ: 775 Đường Giải Phóng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Trả lời văn bản số 0125/PGC-CV-KTTC ngày 24/02/2006 của Công ty Cổ phần Gas Petrolimex hỏi về thuế TNDN đối với doanh thu tiền ký cược vỏ bình ga theo hướng dẫn tại công văn số 7640/TC-TCT ngày 21/06/2005 của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại công văn số 7640/TC-TCT ngày 21/06/2005 của Bộ Tài chính thì: đối với vỏ bình ga (loại có thu tiền ký cược/đặt cọc của khách hàng), khi thực hiện trích phân bổ chi phí hao mòn vỏ bình ga, Công ty phải kết chuyển tỷ lệ tương ứng từ khoản tiền đặt cọc/ký cược vỏ bình của khách hàng vào doanh thu khi xác định thuế TNDN. Trường hợp trước đây chưa thực hiện kết chuyển thì Công ty tính toán giá trị hao mòn vỏ bình ga lũy kế đến 31/12/2005 và kết chuyển toàn bộ số giá trị lũy kế đã khấu hao từ khoản tiền đặt cọc của khách hàng vào doanh thu khi xác định thuế TNDN.

Trường hợp năm 2005 là năm Công ty được hưởng ưu đãi miễn thuế TNDN thì Công ty cũng được miễn khoản thuế TNDN phát sinh theo điều chỉnh của công văn số 7640/TC-TCT ngày 21/06/2005 của Bộ Tài chính.

Kể từ năm 2006 trở đi, Công ty phải thực hiện kết chuyển các khoản tiền ký cược vỏ bình ga của khách hàng tương ứng với tỷ lệ phân bổ vỏ bình ga của từng năm vào doanh thu và nộp thuế TNDN theo hướng dẫn tại công văn số 7640/TC-TCT ngày 21/06/2005 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Cổ phần Gas Petrolimex biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ;
- Lưu: VT, ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến