BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1172/TCT-PCCS
V/v: hướng dẫn chính sách thuế

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2007

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 73/CT-TTHT ngày12/1/2007 và công văn số 2042/CT-TTHT ngày 26/10/2005 của Cục thuế tỉnh ĐồngNai về việc đề nghị hướng dẫn chính sách thuế; Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1 mục VI phần B Thông tưsố 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về in, phát hành,sử dụng, quản lý hóa đơn quy định:"Tổ chức, cá nhân khi bán, trao đổihàng hóa, dịch vụ phải lập hóa đơn theo quy định và giao cho khách"

Tại điểm 1, mục IV, phần B Thông tưsố 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về thuếGTGT quy định:"Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theophương pháp khấu trừ thuế khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGTphải sử dụng hóa đơn GTGT …"

Trường hợp Công ty Điện tử Việt Tườngký hợp đồng với doanh nghiệp cung cấp bữa ăn giữa ca cho công nhân. Công ty trảtiền suất ăn theo hợp đồng và thu lại tiền điện, nước và tiền xử lý nước thảicủa doanh nghiệp cung cấp bữa ăn giữa ca cho công nhân thì khi thu tiền điện,nước và xử lý nước thải Công ty Điện tử Việt Tường lập hóa đơn cho doanh nghiệpcung cấp bữa ăn giữa ca. Việc khấu trừ/hoàn thuế GTGT đầu vào đối với Công tyĐiện tử Việt Tường không phải phân bố cho phần doanh thu không chịu thuế củadịch vụ xử lý chất thải.

Doanh nghiệp cung cấp thức ăn giữaca cho công nhân sử dụng hóa đơn mà Công ty Điện tử Việt Tường đã giao để kêkhai khấu trừ/hoàn thuế GTGT và đưa vào chi phí hợp lý để tính trừ khi xác địnhthu nhập chịu thuế TNDN

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục thuếtỉnh Đồng Nai được biết và hướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương