VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1172/VPCP-CN
V/v công bố cảng biển và vùng nước cho phép tàu thuyền nước ngoài hoạt động

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2003

Kính gửi: Các Bộ: Giao thông vận tải, Quốc phòng, Công an, Tài chínhY tế, Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Về đề nghị của Bộ giao thông vận tải (công văn số 606/GTVT-PCVT ngày 24 tháng 2 năm 2003) về việc công bố các cảng biển và vùng nước cho phép tàu thuyền nước ngoài ra vào hoạt động, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Đối với cảng biển mới mở (bao gồm vả vùng đất, vùng nước, vùng đón trả hoa tiêu...), trước khi trình Chính phủ cho phép công bố cho tầu biển ra vào, Bộ Giao thông và vận tải phải thống nhất ý kiến với các Bộ, ngành liên quan như: Tài chính (Tổng cục Hải quan), Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Y tế, Quốc Phòng, Công an.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, ngành liên quan biết, thực hiện./.

KT BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự