VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1172/VPCP-QHQT
V/v kết quả Hội nghị Bộ trưởng phụ trách Pháp ngữ lần thứ 25 (Paris, 15-16/12/2009)

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao (công văn số 99-BC/NG-TCQT-mngày 22 tháng 01 năm 2010) về kết quả Hội nghị Bộ trưởng phụ trách Pháp ngữ lầnthứ 25 tổ chức tại Paris từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 12 năm 2009, Phó Thủtướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Thống nhất với các kiến nghị nêu trên của Bộ Ngoại giao.

2. Giao Bộ Ngoại giao phối hợp với các cơ quan liên quanchuẩn bị các dự án hợp tác trong chương trình 2010 - 2013 và phối hợp với cáccơ quan của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF) thúc đẩy các dự án đang thực hiện ởViệt Nam và lồng ghép việc kỷ niệm Ngày Quốc tế Pháp ngữ 20 tháng 3 và 40 nămthành lập Cộng đồng Pháp ngữ với kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội trongnăm 2010.

3. Thống nhất việc đóng niên liễm đạt mức trần vào năm 2013được nêu tại công văn trên và Bộ Ngoại giao tổng hợp vào dự toán hàng năm củaBộ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết,thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, các Vụ: TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc