TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11720/CT-TTHT
V/v: Kê khai nộp thuế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH MGA Việt Nam
Địa chỉ: 01 Nguyễn Trường Tộ, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức
Mã số thuế: 0301277050

Trả lời văn bản số 09/2014/CV-MGA ngày 16/12/2014 củaCông ty về khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN); Cục Thuế TP có ý kiếnnhư sau:

Căn cứ Điều 17 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014của Bộ Tài Chính bổ sung Điều 12a Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau (hiệu lựcthi hành kể từ ngày 15/11/2014):

“Điều 12a. Tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý và quyết toánthuế năm

Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, người nộp thuếthực hiện tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý chậm nhất vào ngày thứba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế; doanh nghiệp không phảinộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý.

Đối với những doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chínhquý theo quy định của pháp luật (như doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp niêmyết trên thị trường chứng khoán và các trường hợp khác theo quy định) thì doanhnghiệp căn cứ vào báo cáo tài chính quý và các quy định của pháp luật về thuếđể xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp hàng quý.

Đối với những doanh nghiệp không phải lập báo cáo tàichính quý thì doanh nghiệp căn cứ vào số thuế thu nhập doanh nghiệp của nămtrước và dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh trong năm để xác định số thuế thunhập doanh nghiệp tạm nộp hàng quý.

Trường hợp tổng số thuế tạm nộp trong kỳ tính thuếthấp hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán từ 20% trở lênthì doanh nghiệp phải nộp tiền chậm nộp đối với phần chênh lệch từ 20% trở lêngiữa số thuế tạm nộp với số thuế phải nộp theo quyết toán tính từ ngày tiếp saungày cuối cùng của thời hạn nộp thuế quý bốn của doanh nghiệp đến ngày thực nộpsố thuế còn thiếu so với số quyết toán.

Đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp theoquý thấp hơn số thuế phải nộp theo quyết toán dưới 20% mà doanh nghiệp chậm nộpso với thời hạn quy định (thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm) thì tính tiềnchậm nộp kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đến ngày thực nộp số thuế còn thiếuso với số quyết toán.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm trasau khi doanh nghiệp đã khai quyết toán thuế năm, nếu phát hiện tăng số thuếphải nộp so với số thuế doanh nghiệp đã kê khai quyết toán thì doanh nghiệp bịtính tiền chậm nộp đối với toàn bộ số thuế phải nộp tăng thêm đó tính từ ngàytiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm đến ngàythực nộp tiền thuế.

...

Căn cứ quy định trên, kể từ quý IV năm 2014, Công tykhông phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính hàng quý. Công ty căn cứ kết quả sảnxuất, kinh doanh tạm nộp số thuế TNDN của quý chậm nhất vào ngày thứ ba mươicủa quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế theo hướng dẫn trên.

Cục Thuế TP thông báo để Công ty biết để thực hiện theođúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bảnnày.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KTT số 4;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu (VT, TTHT);
- Hiền - 315679 (4217)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga