B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1173/TCHQ-GSQL
V/v kiểm tra chất lượng mặt hàng bộ lưỡi câu, cần câu, dây câu.

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2018

Kính gửi: Tổng cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Trong quá trình thực hiện Thông tư số 24/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NNPTNT) ban hành Bảng mã s HS đi với hàng hóa chuyên ngành xuất khẩu, nhập khu thuộc phạm vi quản lý của Bộ NNPTNT, Tổng cục Hải quan nhận được vướng mắc về kiểm tra chất lượng đối với mặt hàng bộ lưỡi câu, cần câu, dây câu, xin trao đi với quý Tổng cục nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ Thông tư số 24/2017/TT-BNNPTNT nêu trên thì mặt hàng bộ lưỡi câu, cần câu, dây câu thuộc Phụ lục số 16 - Bảng mã số HS về lĩnh vực khai thác thủy sản ban hành kèm Thông tư số 24/2017/TT-BNNPTNT tuy nhiên Bộ NNPTNT chưa quy định chính sách quản lý đối với các mặt hàng tại phụ lục 16 dẫn trên.

Căn cứ Thông tư số 28/2017/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2017 của Bộ NNPTNT về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ NNPTNT thì mặt hàng nhập khẩu là bộ lưỡi câu, cần câu, dây câu không thuộc đối tượng phải kiểm tra chất lượng.

Tổng cục Hải quan đề nghị quý Tổng cục có hướng dẫn cụ thể về chính sách quản lý đối với hàng hóa thuộc Phụ lục số 16 ban hành kèm Thông tư số 24/2017/TT-BNNPTNT nói chung và đối với mặt hàng bộ lưỡi câu, cần câu, dây câu nói riêng để cơ quan hải quan có cơ sở thực hiện thống nhất. Ý kiến trả lời đề nghị gửi về Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý) trước ngày 08/03/2018.

Trân trọng sự hợp tác của quý Tổng cục./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH VARISVAS(VN) (thay trả lời)(Lô A-1F-CN, KCN Mỹ Phước 3, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương);
- Cục Hải quan tỉnh Bình Dương;
- Lưu: VT, GSQL-GQ1 (3b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh