TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1173/TCT-DNK
V/v: Xác định thu nhập chịu thuế

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bến Tre

Trả lời công văn số 153/CT-QLDN2 ngày 20/3/2006 của Cục thuế tỉnh Bến Tre v/v tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Do công văn của Cục thuế trình bày không cụ thể, vì vậy Tổng cục Thuế trả lời về nguyên tắc như sau:

- Theo quy định tại Điểm 15, Mục III, Phần B Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/2/2002; Điểm 4, Mục IV, Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì các khoản chi không có hóa đơn, chứng từ hoặc chứng từ không hợp pháp không được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tại Điểm 7 Phần D Thông tư số 18/2002/TT-BTC và Điểm 7, Phần D Thông tư số 128/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định cơ quan Thuế có quyền ấn định thu nhập chịu thuế để tính thuế TNDN đối với cơ sở kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ… Cơ sở để ấn định thu nhập chịu thuế TNDN căn cứ tài liệu điều tra của cơ quan Thuế hoặc căn cứ vào thu nhập chịu thuế của cơ sở kinh doanh cùng ngành nghề, có quy mô kinh doanh tương đương.

Căn cứ các quy định trên. Trường hợp DNTN Thanh Ngân hạch toán kế toán đúng quy định nhưng có các khoản chi phí không có hóa đơn, chứng từ hoặc hóa đơn, chứng từ không hợp lệ thì áp dụng biện pháp loại trừ khỏi chi phí khi tính thu nhập chịu thuế. Trường hợp doanh nghiệp hạch toán kế toán không đúng, các khoản chi phí không có hóa đơn hoặc hóa đơn không hợp lệ thì phạt vi phạm hành chính và ấn định thu nhập chịu thuế để tính thuế TNDN theo quy định trên.

Đề nghị Cục thuế căn cứ vào tình hình thực tế của DNTN Thanh Ngân để lựa chọn phương pháp xác định thu nhập chịu thuế cho phù hợp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bến Tre biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến