BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1173/TCT-PCCS
V/v hoàn thuế GTGT trong trường hợp chủ DNTN chết

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2007

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Bình Định

Trả lời công văn số 172/CT-THDTngày 23/01/2007 của Cục Thuế tỉnh Bình Định về việc hoàn thuế GTGT cho DNTNtrong trường hợp chủ DNTN chết, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 1.4 mục V Thông tư số 10/2006/TT-BTC ngày 14/02/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mã số thuế hướngdẫn: "Tổ chức, cá nhân nộp thuế có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ thuế… trước khi đóng cửa, ngừng hoạt động hoặc tổ chức, sắp xếp lại doanhnghiệp".

Điểm 6 Điều 683 Bộ luật Dân sự 2005quy định thứ tự ưu tiên thanh toán trong trường hợp thừa kế gồm thuế và cáckhoản nợ khác đối với Nhà nước.

Tại điểm 3 công văn số 3006/TCT-PCCS ngày 17/8/2006 của Tổng cục Thuế v/v xử lý thuế đối với DNTNtrong trường hợp chủ DNTN chết hướng dẫn:"Chưa thực hiện thủ tục hoànthuế cho doanh nghiệp cho đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền xácđịnh người thừa kế hợp pháp của chủ DNTN".

Căn cứ quy định trên, chủ DNTN MinhChâu là ông Trần Minh Châu chết, DNTN Minh Châu còn số thuế GTGT chưa được khấutrừ là 34.883.240đ; UBND xã Cát Tân (Bình Định) đã chứng thực việc thừa kế tàisản của ông Trần Minh Châu cho vợ và các con của ông Trần Minh Châu, sau đónhững người thừa kế của ông Trần Minh Châu đã thống nhất giao cho ông Trần MinhHải (là một trong 05 người thừa kế) trọn quyền sử dụng toàn bộ tài sản thừa kế,thì ông Trần Minh Hải làm thủ tục hoàn thuế GTGT của DNTN Minh Châu (cũ) với tưcách là người thừa kế của ông Trần Minh Châu theo hướng dẫn tại điểm 3 mục IThông tư số 68/2001/TT-BTC ngày 24/8/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoàn trảcác khoản thu đã nộp ngân sách nhà nước.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuếtỉnh Bình Định biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương